Katolska Kyrkans tro och lära

Uppdaterad 2022-08-07
KatolikNU.se

Teologiska grundfrågor

Teodicé

Hjärnvågor säger inget om Guds existens Undersökningarn av hjärnaktivitet mäter inte Guds närvaro utan förekomsten av neurologisk aktivitet i olika delar av hjärnan. Man kan alltså inte dra slutsatser om Guds existens utifrån sådana undersökningar. Ulf Jonsson är jesuitpater och doktor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet SvD 2005-03-20

Var fanns Gud under katastrofen?Det finns åtminstone tre lärdomar man kan lära sig från tsunamin i Sydostasien. Ett refreat från Civiltà Cattolica som utges av Jesuiterna i Italien 20 januari 2005 www.zenit.org

Katastrofen kräver ny mentalitet Naturkatastrofen avslöjar olika former av primitiva teologier. En teologi som betonar Guds allmakt och som hoppas på Guds intervention i naturens utveckling måste tänka om i skuggan av vad som hänt Annandag jul. Katastrofen kräver en bättre och djupare teologi. Guds allmakt är inte central för den kristna gudstron, utan Guds kärleksfulla närvaro i människans lidande. Korset och uppståndelsen förmår visa vägen till en djupare gudsbild. När människans liv och död betraktas i tron på Guds närvaro uppstår hoppet om en mening som vi inte kan framställa utan bara ta emot som nåd. Längtan efter den levande Guden bakom många alltför trånga gudsbilder verkar vara mycket stor i dagens Sverige.WERNER G JEANROND professor i systematisk teologi vid Lunds universitet SvD 4 januari 2005

Tro & vetande

Folkhälsoministern använder argument från 1800-taletPå ett förlegat 1800-talsmanér ställer Morgan Johansson vetenskap och religion mot varandra. Han glömmer då bort att många framstående forskare och intellektuella själva är troende, även i våra dagar. Han glömmer också bort att vetenskapen inte ger svar på livsåskådningsfrågor och att en areligiös livssyn därför inte är mera vetenskaplig än en teistisk.Anders Arborelius biskop, SvD 2005-04-22

Är det sundare att tro på vetenskapen än på Gud?För mig förefaller det uppenbart att Johannes Paulus ”stränga sexualmoral”, den som Johansson finner så fördärvlig, till stor del var en reaktion och protest mot de fascistiska och kommunistiska diktaturernas lättvindiga sätt att handskas med livet. Anna Sophia Bonde, präst och frilansskribent, Lund, SvD 2005-04-22

Både tro och vetenskap vilar på övertygelse 1Inledande artikel av Rainer Carls, SvD 1/12 2002

Både tro och vetenskap vilar på övertygelse 2Hedenius har rätt i att argumentationen för en kristen övertygelse med hänvisning till underverk eller upplevelser beror på hur säker ens varseblivning och minne eller andras tillförlitlighet är. Men detta gäller för alla mänskliga och inte endast för religiösa sammanhang. Samtidigt kan man inte, som Hedenius, efter den nya fysikens rön betrakta vissa extraordinära händelser som omöjliga. Visserligen finns ingen logisk eller fysikalisk argumentation för en kristen övertygelse som till exempel att Jesus är Guds son. Men liknande argumentationer saknas för många vardagliga, för nästan alla historiska och vissa naturvetenskapliga "fakta". De kan ofta inte experimentellt upprepas eller intersubjektivt prövas. Man måste bli övertygad om dem genom en tilltro till ett vittnesbörd, genom en samsyn av många "fakta" eller genom en härledning från andra "fakta".Av Rainer Carls , SvD 2/12 2002

Hedenius fick kyrkan dit han ville Svenska kyrkan sådan den ser ut i ärkebiskop Hammars dagar har väl inte mer med kristendomen i historisk mening att göra än låt oss säga statsminister Perssons politik har någonting att göra med Karl Marx. Detta att kyrkan skulle överge kristendomen var något Hedenius faktiskt eftersträvade och borde ha gillat - han kallade det "prästernas humanisering".SvD 1/10 2002

Vetenskapen har svikit Hedenius "När ateismen erövrade Sverige - Ingemar Hedenius och debatten kring tro och vetande" (Nya Doxa) av teol.dr. Johan Lundborg: Vetenskapstron, bokstavstron och kyrkans maktställning var förutsättningar som sammantaget förklarar varför det blev ett sådant liv. I dag har vetenskapstron i Hedenius naiva tappning endast ett fåtal anhängare. Bokstavstron har svårt att hävda sig i en värld där det är en självklarhet att alla sorters texter måste tolkas. Statskyrkan är avskaffad och dagens biskopar har så till den grad lierat sig med den över allt annat dominerande folkhemspolitiken att man hart när kan skilja deras budskap från Göran Perssons.SvD 29/09 2002

top

Gud

Katolska Kyrkans tro på Gud Fader, del 1 Jag tror på en Gud; .Gud uppenbarar sitt namn, Den levande Guden, "Jag är den jag är", Gud är barmhärtighet och mildhet; Gud är sanningen och kärleken; En enda Gud, Fadern, Fadern uppenbaras av Sonen, Fadern och Sonen uppenbaras av Anden; Treenigheten; Gud verkar och sänder som den Treenige, Den allsmäktige; Du hyser förbarmande med allt, eftersom du förmår allt", Guds skenbara maktlöshet Katolska kyrkans katekes

Katolska Kyrkans tro på Gud Fader, del 2 Skaparen, Skapelsen - den heliga Treenighetens verk;."Världen har skapats till Guds ära"; Skapelsens mysterium, Gud skapar genom vishet och kärlek, Gud skapar "av intet", Gud skapar en ordnad och god värld, Gud är större än skapelsen och är närvarande i den, Gud upprätthåller och bär skapelsen; Gud förverkligar sin plan, Guds försyn, Försynen och de skapade orsakerna, Försynen och det ondas skandal Katolska kyrkans katekes

Katolska Kyrkans tro på Gud Fader, del 3 Människan, "Till Guds avbild"; "En enda, av kropp och själ"; "Till man och kvinna skapade han dem", Jämlikhet och olikhet i Guds avsikt, "Den ene för den andra";Människan i paradiset Katolska kyrkans katekes

Guds existens

Den heliga treenigheten Översättning till svenska från www.katolsk.no

Den Heliga Treenigheten

Livet i Treenigheten 1 Reinhard Körner OCD

Livet i Treenigheten 2 Reinhard Körner OCD

Livet i Treenigheten 3 Reinhard Körner OCD

top

Skapelsen

Skapelsen - tanke eller naturlag? Olika artiklar i en debatt. KATOLSK OBSERVATÖR

Bibelns skapelsesyn Ur "Makten att berätta"Katolska Pedagogiska Nämnden 2000

Skapelsen: Bibeln och vetenskapen Ur "Regnbågen"Katolska Pedagogiska Nämnden 1994

top

Människan

Meningen med människans liv från Encyklikan Rerum Novarum påven Leo XIII

Människan Katolska Kyrkans Katekes

Meningen med människans liv Katolska Kyrkans Katekes

top

Kristus

Fader Cantalamessa om påskens tro och budskap "Herren är uppstånden och man såg honom leva": Historiska fakta som pekar på uppståndelsen.Rom, 7 april 2007, Översättning till svenska från zenit.org

Antikrists olika manifestationer Predikant vid påvens fastereträtt återger verk av V.S. Solovyov Översättning till svenska från zenit.org.

Striden om Jesu personPåven gör ett kontroversiellt grepp genom att ge ut en bok "utanför" sitt ämbete, om Jesus. Men han gör det delvis som ett svar på de ständiga attacker som kommer mot de kristnas Jesus, människan som också var Gud.Sandro Magister Katolsk Observatör 15 januari 2007

Jesus från Nasaret, Benedikt XVI:s första bok Påven företar sig att tydliggöra att den Jesus vi finner i evangelierna är den sanne Jesus, den historiske Jesus. Den helige Fadern skriver apropos tiden då Jesus verkade på jorden och ända fram till vår tid: ”Endast om det var något utomordentligt ovanligt som skedde, bara om Jesu gestalt och ord på det mest radikala vis överträffade den tidens förhoppningar och förväntningar, är det möjligt att förstå hans korsfästelse och vilken verkan denna genom historien haft på människorna.” Katolsk Observatör

 

Vår tids antikatolska "sanningar" effektivt vederlagda på AC-föredrag om Da Vinci-koden. Föredrag av Dominikanpatern Henrik Alberius från Lund Vår Frälsares katolska församling i Malmö 14 februari 2005

Da Vinci koden - helig humbug eller bara humbug?Föredraget i sin fulla version av p.Henrik Alberius O.P.

Da Vinci-koden ett falsarium som förförRedan före Dan Brown och hans mångmiljonsäljande "Da Vinci-koden" hade ett antal författare spekulerat i samma riktning. Spåren leder tillbaka till Pierre Plantard, som försökte bevisa en blodslinje till Jesus och därmed pretendera på en fransk kungatron. Per Beskow är docent samt religions- och kyrkohistoriker Svenska Dagbladet 21/1 2005

Unik dialog med Pingströrelsen På måndagen inledde Stockholms katolska stift en ekumenisk dialog med den svenska pingströrelsen. Det är första gången samtal sker på en nationell nivå mellan katoliker och pingstvänner och samtalen är på så sätt unika också i internationella sammanhang.(2003-02-01)

Död, uppståndelse och ingen reinkarnation Kyrkofäderna om tron på uppståndelsen i relation till reinkarnationstroEn översättning från Cor Unum

"Herrens bröder" När katoliker kallar Maria den "Välsignade Jungfrun", menar de, att hon förblev jungfru hela livet. När protestanter använder termen "jungfru" beträffande Maria, menar de, att hon var jungfru endast fram till Jesu födelseEn översättning från Catholic Answers

Deklarationen “Dominus Iesus”  Kongregationen för Trosläran

Bevis på Kristi uppståndelse Johannes Chrysostomos; Ur en utläggning av Första Korinthierbrevet

"För dig utgjutet" - Kristendomen och gnosticismen Avgörande skillnader i tron på Kristus mellan Katolska kyrkan och gnostikerna.Katolskt Magasin nr 2 2001

top

Bibeln

Bibeln Artiklar mm.

top

Tron

Är bibeln Guds ord - Ett föredrag hållet i "Katolskt Forum" i Trondheim på 1960-talet av p. Olav Müller SS. CC Översättning till svenska från www.katolsk.no

Världsungdomsdagens vigilia i Rom 19:e augusti 2000 Om ”trons skola där mysteriet med vår tro avslöjas, dess ursprung och dess utveckling" Ur Påven Johannes Paulus II predikan 

top

Kyrkan, påven, läroämbetet

Kyrkan

Tänka sig att påven är katolik "Äntligen någon som tror på något och som inte är villig att kompromissa med sin övertygelse för kortsiktig popularitet. Men kanske är det Benedictus XVI som står närmast tidsandan. Många bland dem som söker sig till religionen, och de är flera än vad vi i det sekulariserade Sverige vanligen föreställer oss, gör det för att få något att tro på, några fundamentala dogmer i en annars föränderlig värld där intellektuell opportunism härskar." av Carl Rudbeck, SYDSVENSKAN Måndag 23 juli 2007

Svar på frågor beträffande vissa aspekter rörande läran om Kyrkan Vad har egentligen Vatikanen sagt om övriga kristna? Här är hela - den mycket korta och koncisa - texten i svensk översättning.KONGREGATIONEN FÖR TROSLÄRAN (översättning Katolsk Observatör 20070711

top

Påven

PåvenArtiklar mm.

Guds främsta gåva är inte en bok, utan den helige AndeDen Helige Ande, kärlekens och sanningens och ofelbarhetens Ande leder apostlarnas Kyrka fram till hela sanningen. Kristi löften att vara med sin kyrka - de löften han, enligt Skriften, gav till Petrus och de andra apostlarna, är idag förverkligade i Petrus och apostlarnas eftertädare; påven (biskopen i Rom) och de övriga biskoparna i förening med honom.Erik Kennet Pålsson, Nya Dagen 2005-03-31

Kyrkans lära är viktigare än vad som står i Bibeln Jesus efterlämnade aldrig någon skriven bok. Däremot samlade han en skara lärjungar som trodde på honom. Som hans apostlar förde de hans evangelium ut över världen och grundade hans kyrka som är en nära gemenskap med honom i liv och död. Nya testamentet är vittnesbördet om detta från de första generationerna av lärjungar och ger ständigt ny inspiration åt kyrkans liv. Det är kyrkan, den levande gemenskapen, som är bärare av evangeliet. I tveksamma fall frågar man inte: ”vad står det i Bibeln?” utan ”vad är kyrkans lära?” Per Beskow - docent i kyrkohistoria, Nya Dagen 18 mars 2005

Katolsk Betydelsen och användningen av ordet katolsk i Kyrkans historia

Petrus i Rom Dokumentation från de första århundradena om Petrus som Roms biskop

Petrus i patristiskt tänkande

Apostoliska Stolens primat

Apostolisk succession En översättning från Cor Unum

Komplett oversikt over Kirkens paver Dette er den komplette pavelisten, det vil si alle 264 paver, 40 motpaver, 1 «nesten-pave», 1 «fabelpave» og 1 «ikke-pave».Oslo katolska stift

Läroämbetet Biskoparnas uppdrag att undervisa och utlägga Kyrkans lära  Katolska Kyrkans Katekes

Kristi kyrka växer genom Petrus starka tro Ur en predikan av Leo den store

Kristi mystiska kropp

 

top

Livet i nåden, helgonen

Arvsynden änglarnas fall; Arvsynden, Friheten prövas, Människans första synd, Följderna av Adams synd för mänskligheten, En hård kamp, "Du lämnade henne inte i dödens v våld"Katolska kyrkans katekes

Defintionen av synd Barmhärtighet och synd; Definition av synden; Olika slags synder; Syndens allvar: dödssynd och mindre synd; Syndens utbredningKatolska kyrkans katekes

Dödssynderna En artikel från Nordisk Familjebok 1927

Vem kan bli frälst?

De heligas samfund Gemenskapen mellan de levande på jorden och de avlidna Katolska Kyrkans Katekes

De heligas gemenskap

Helgon Meny:Artiklar, länkar

Jungfru Maria Meny:Artiklar och länkar

 

top

Sakramenten & Sakramentalier

De sju sakramentenInterna länkar

Sakramentalier Avlat, Begravning, Korstecknet, Skapular, Vigvatten, VälsignelserInterna länkar

top

Änglar, demoner, exorcism etc.

Änglarna  Interna länkar

Satan- exorcismInterna länkar

top

Eskatologi

En hoppfull vision om himmel, helvete & skärseld. Få människor har sådan disposition att resultatet blir himlen eller hevetet. För de allra flesta blir det skärselden; och elden där är Kristi kärlek som är en eld som renar från allt som inte är kärlek. Från encyklikan Spe Salvi av Benedikt XVI

Om yttersta tingen Antikrist, Domen, Döden, Evigt liv, Helvetet, Skärselden, Uppståndelsen (norsk text)

Döden och uppståndelsen enligt Katolska Kyrkans Katekes

Johannes Paulus II: Himlen är fullhet av gemenskapen med Gud Från L’Osservatore Romano. Vid den helige faderns allmänna audiens den 21 juli 1999. Hans 17:e kateketiska tal om Gud Fader. Här talar han om den bibliska betydelsen av himlen.

Johannes Paulus II: Helvetet är tillståndet hos dem som förkastar Gud Från L'Osservatore Romano. Vid den helige faderns allmänna audiens den 28 juli 1999, varvid han reflekterar över helvetet.

Johannes Paulus II: Skärselden en nödvändig rening inför mötet med Gud Från L’Osservatore Romano. Vid den helige faderns allmänna audiens den 4 augusti 1999, den 19:e i serien om Gud Fadern.

Avlaten - hjälp och uppmuntran på vägen- en intervju med Biskop William Kenney Ur Katolskt magasin nr 12 15 nov 1999-11-22

top

Länkar om Katolska kyrkans lära

Katolska Kyrkans Katekes Sidan utgör en utmärkt tjänst för alla som är intresserade av att gräva djupare i den kristna tron. För att kunna utnyttja texten på bästa sätt är nätversionen försedd med sökmotor och dessutom finns både bibelhänvisningar och korsreferenser länkade. Bokförlaget Catholica

SECOND VATICAN COUNCIL The 16 Documents text på engelska EWTN.com

Thomas av Aquino"Thomas benämns Doctor Communis Ecclesiae, kyrkolärare, och betraktas som den främste av de katolska teologerna, vilket bland annat har gett honom det mer specifika tillnamnet Doctor Angelicus. Den teologiska och filosofiska lära han kom att bilda kallas thomism. Han räknas som en av de främsta företrädarna för skolastiken." Wikipedia

Jesuiterna – Ad maiorem Dei gloriam Jesuiterna i Stockholm

Artikler og bakgrunnsstoff Trosinformation från Oslo katolska stift (på norska)

New Advent The Catholic Encyclopedia utlagd på nätet

Catholicism on the web

Church Documents

EWTN library

Den katolske kirkes katekisme(på norska )

Catechism of the catholic church(på engelska)

Catecismo de la Igelesia Católica(på spanska)

Catéchisme de L'église Catholique(på franska)

Katechismus der Katholischen kirche(på tyska)

Catechismo della chiesa Cattolica(på italenska)

K a t e c h i z m k o ś c i o ł a K a t o l i c k i e g o(på polska)

Catecismo da Igreja Católica(på portugiska)

Catechismus Catholicae Ecclesiae(på latin)

top
Fler länkar på engelska

Till KATOLIKnu