Vigseln äktenskapets sakrament


Ritual för vigsel - i Katolska kyrkan
Ur den katolska bönboken Oremus

Vigsel utan mässa

Efter en inledande psalm, korstecknet och hälsningen beder prästen denna eller en liknande:

Gud, du upphöjer akta makars förening till ett sakrament och gör deras förbund till ett tecken på Kristi förening med kyrkan. Hjälp N och N, som vill tjäna dig, att i sitt liv förverkliga vad de i tron har sett och lärt. Genom vår Herre Jesus Kristus . . .
- Amen.

Efter en eller flera läsningar ur den heliga Skrift samt predikan (vigseltalet) följer så:

Äktenskapslöftet

P: Kära brudpar, ni har kommit hit för att av Herren få er kärlek bekräftad inför mig som kyrkans tjänare och inför denna församling. I rikt mått välsignar Kristus er kärlek. Ni har en gång blivit helgade i dopet; i äktenskapets sakrament vill han nu berika och stärka er till att i ständig trohet ta på er äktenskapets ömsesidiga ansvar. Därför frågar )'ag er nu inför denna församling: Har ni kommit hit utan tvång, av fri vilja och med uppriktigt hjärta för att ingå ert äktenskap?

Brudparet: Ja.

P: är ni beredda att under hela ert liv leva tillsammans som äkta makar i ömsesidig kärlek och respekt?

Brudparet: Ja.

P: är ni beredda att i kärlek ta emot de barn som Gud later er få och att fostra dem enligt Kristi och hans kyrkas bud?

Brudparet: Ja. (Vid blandäktenskap behöver den ickekatolska parten inte svara p å denna fråga om barnens katolska fostran.)

P: Då ni alltså vill ingå äktenskapets heliga förbund uppmanar jag er att fatta varandras händer och så inför Gud och denna församling ge uttryck åt ert samtycke:

Brudgummen: jag N N tar dig N N till min äkta hustru och lovar att vara dig trogen i medgång och motgång, i sjukdom och hälsa och att älska och ära dig i alla våra livsdagar.
Bruden: jag N N tar dig N N till min äkta man och lovar att vara dig trogen i medgång och motgång, i sjukdom och hälsa och att älska och ära dig i alla våra livsdagar.

P: Må Gud i sin godhet bekräfta och välsigna det samtycke som ni inför denna församling klart och öppet har uttalat. Vad nu Gud har förenat får människan icke åtskilja.

Amen.

Ringarna växlas

Prästen välsignar ringarna:

Herre, välsigna och helga dina tjänare i kärleken till varandra. Låt dem i dessa ringar se ett tecken på den trohet och en påminnelse om den kärlek som de har lovat varandra. Genom Kristus, vår Herre. Amen.

Brudgummen ger bruden ringen och säger:

N, ta emot denna ring och bär den som ett tecken på min kärlek och trohet. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Bruden ger brudgummen ringen och säger:

N, ta emot denna ring och bär den som ett tecken på min kärlek och trohet. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Förbön

P: Kära församling, dessa båda makar N och N har här inför Herrens altare ingått sitt äktenskap. Låt oss bedja att Gud, vår Fader, som har fört dem samman, också fullkomnar deras förening. Herre, du har skapat N och N till din avbild. Hjälp dem att som äkta makar bli ett tecken på din kärleks gemenskap.

- Herre, hör vår bön.

Herre, du har utgivit din Son för dem. Lär dem att med honom alltid leva i kärlek till varandra.

- Herre, hör vår bön.

Herre, du sänder din helige Ande att fullborda allt. Låt deras liv tillsammans bli dem en väg till fullkomlighet.

- Herre, hör vår bön.

Herre, du är vår glädje och tröst. Lär dem att glädja och trösta sina barn och vänner.

- Herre, hör vår bön.

Herre, du verkar alltjämt och kallar oss att vara dina medarbetare. Hjälp dem att fostra sina barn till gemenskapen i ditt folk.

- Herre, hör vår bön.

Herre, du är nära alla dem som söker dig. Ge dem kraft och styrka i livets prövningar.

- Herre, hör vår bön.

P: Helige Fader, du har skapat hela världen, och man och kvinna har du skapat till din avbild. Herre, välsigna dessa båda makar, N och N, som du har förenat i en gemenskap för livet. Låt dem mötas i allt vad äktenskapet ger och tillsammans med sina barn bygga din kyrka. Hjälp dem att prisa dig l glädjen och söka dig i sorgen. Låt dem erfara att du är dem nära i deras arbete, och att du står vid deras sida i bekymmer och oro. Lär dem att bedja med din heliga kyrka och att vittna om dig inför världen. Hjälp dem att åldras i trygghet och tro och låt dem en gång med vänner och barn få leva med dig i ditt rike. Genom Kristus, vår Herre.

- Amen.

P: Låt oss nu alla bedja så som vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss: Fader vår . . .

Välsignelsen

P: Må Gud, vår evige Fader, låta er leva i ständig kärlek och sämja så att Kristi frid kan bo i er och alltid råda i ert hem.

- Amen.

Må era barn bli er till välsignelse och era vänner er till hjälp, och må ni leva i sann frid med alla människor.

- Amen.

Må ni i världen vara vittnen om Guds kärlek, så att fattiga och bedrövade hos er finner hjälp och tröst och en gång kan ta emot er i Guds eviga boningar. 

- Amen.

Och må Gud den allsmäktige, Fadern + och Sonen och den helige Ande, välsigna er alla som är här församlade. 

- Amen.

Gå i Herrens frid. 

- Gud, vi tackar dig.

Vigsel med mässa

En vigsel med mässa sker efter samma ordning som ovan.

Bön över offergåvorna:

Herre, hör i din nåd våra böner och ta emot de gåvor som vi frambär för dessa makar. Ge dem kraft och styrka i detta sakrament till att älska dig och varandra. Genom Kristus, vår Herre.

Prefationen

Ja, sannerligen är det tillbörligt, rätt och saligt att vi alltid och allestädes tackar och lovar dig, Herre, helige Fader, allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår Herre. Ty människan har du, o Fader, skapat av godhet, och åt henne har du givit en sådan värdighet att mannens och kvinnans förening kan bli en avbild av din egen kärlek. Aldrig någonsin upphör du att kalla oss människor till att leva efter kärlekens lag och bud för att så ge oss alla del i din eviga kärlek. Så helgar du också i Kristus äkta makars förbund och låter det bli ett tecken på din kärlek till oss. Och därför prisar och förkunnar vi med änglar och ärkeänglar, med troner och herradömen och med hela den himmelska härskaran din härlighets lov och pris: Helig, helig, helig . . .

Efter Fader vår

Kära församling, dessa båda makar har här inför Herrens altare ingått sitt äktenskap och skall nu mottaga Kristi lekamen och blod. Låt oss bedja att Gud ger dem sin nåd att alltid leva i kärlek till varandra.

Efter en stunds tyst bön fortsätter prästen:

Gud, för att uppenbara din kärleks rådslut gjorde du äkta makars förbund ömsesidig kärlek till ett tecken på det förbund som du själv har ingått med ditt folk. Så låter du det sakrament som förenar de troende i äktenskapets gemenskap visa hän på det brudmysterium som råder mellan Kristus och kyrkan. Herre, vi ber dig därför att du ville ge din nåd och ditt skydd åt N och N som vill tjäna dig. Hjälp dem att ge varandra din kärleks gåvor och att för varandra vara ett tecken på att du är dem nära och lever med dem. Ty så kan de bli ett hjärta och en själ. Hjälp dem även, Herre, att genom sitt arbete kunna sörja för den familj som de grundar och att i evangeliets anda fostra sina barn till goda medlemmar i ditt rike på jorden och i himmelen. Välsigna i rikt mått din tjänarinna N så att hon som maka och mor gör sitt hem levande i kärlek och omtanke. Välsigna i rikt mått din tjänare N och hjälp honom att fylla sin uppgift att bli en trogen make och en förutseende far. Helige Fader, giv dem som du här hat förenat en innerlig längtan att komma till ditt bord, så att de en gång glädje kan delta i det himmelska gästabudet. Genom Kristus, vår Herre.

- Amen.

Bön efter kommunionen

Herre, du har förenat N och N i ett heligt förbund och givit dem del av ett bröd och en kalk. Låt dem finna kraft i detta sakrament och gör dem till ett i kärleken. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Välsignelsen

(se Vigsel utan mässa.)


Till KATOLIKnu