Den Heliga Mässan

Huvvuddelen av den katolska mässans texter


Inledning

P. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

F. Amen.

P. Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

F. Och med din ande.

P. Låt oss besinna oss och bekänna vår synd och skuld, så att vi rätt kan fira de heliga mysterierna.

Alla. Jag bekänner inför Gud allsmäktig och er alla att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse. Detta är min skuld, min stora skuld. Därför ber jag den saliga Jungfrun Maria, Guds änglar och helgon och er alla att be för mig till Herren, vår Gud.

P. Gud allsmäktig förlåte oss våra synder i sin stora barmhärtighet och före oss till det eviga livet.

F. Amen.

Herre, förbarma dig.

Herre, förbarma dig.

Kristus, förbarma dig.

Kristus, förbarma dig.

Herre, förbarma dig.

Herre, förbarma dig.

Lovsång

Ära vare Gud i höjden och frid på jorden åt människor som har hans välbehag. Vi lovar dig, vi välsignar dig, vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.
Vi tackar dig för din stora härlighet. Herre Gud, himmelske konung, Gud Fader allsmäktig. Herre, Guds enfödde Son, Jesus Kristus. Herre Gud, Guds lamm, Faderns Son, du som borttager världens synder, förbarma dig över oss. Du som borttager världens synder, tag emot vår bön. Du som sitter på Faderns högra sida, förbarma dig över oss. Ty du allena är helig, du allena Herre, du allena den högste, Jesus Kristus, med den helige Ande, i Guds Faderns härlighet.

Amen.

Kollektbön

P. Låt oss bedja.

(Prästen ber dagens kollektbön)

F. Amen.

Ordets liturgi

Första läsningen

Läsningen avslutas med:

Så lyder Herrens ord.

F. Gud, vi tackar dig.

Responsoriepsalm

Andra läsningen

Läsningen avslutas med:

Så lyder Herrens ord.

F. Gud, vi tackar dig.

Halleluja

Evangelium

P. Herren vare med er.

F. Och med din ande.

P. Det heliga evangeliet enligt N. (Matteus, Markus, Lukas, Johannes).

F. Ära vare dig, Herre.

Efter evangeliet:

P. Så lyder det heliga evangeliet.

F. Lovad vare du, Kristus.

Predikan

Trosbekännelse

Alla. Jag tror på en Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är.

Och på en Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår frälsnings skull har nedstigit från himmelen.

Och han har antagit kött genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa.

Han har ock blivit korsfäst för oss under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven.

På tredje dagen har han uppstått efter skrifterna och uppstigit till himmelen. Han sitter på Faderns högra sida och skall igenkomma i härlighet för att döma levande och döda, och på hans rike skall icke vara någon ände.

Och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och förhärligas och som har talat genom profeterna.

Och på en helig, katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den kommande världens liv. Amen.

Kyrkans allmänna förbön

F. Herre, hör vår bön.

Eukaristins liturgi

Offergåvornas tillredelse

P. Välsignad är du, Herre, världsalltets Gud, ty i din godhet ger du oss det bröd som vi frambär till dig. Av jordens frukt och människans arbete bereder du åt oss Livets bröd.

F. Välsignad vare Gud i evighet.

P. Välsignad är du, Herre, världsalltets Gud, ty i din godhet ger du oss det vin som vi frambär till dig. Av vinrankans frukt och människans arbete bereder du åt oss Frälsningens kalk.

F. Välsignad vare Gud i evighet.

Bön över offergåvorna

P. Låt oss bedja att Gud tar emot vårt och hela kyrkans offer.

F. Honom till ära och världen till frälsning.

Prästen ber dagens bön över offergåvorna

F. Amen.

Den eukaristiska bönen

P. Herren vare med er.

F. Och med din ande.

P. Upplyft era hjärtan.

F. Vi har upplyft dem till Herren.

P. Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud.

F. Det är tillbörligt och rätt.

Nu följer dagens prefation som avslutas med:

Alla. Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot. Himlarna och jorden är fulla av din härlighet. Hosianna i höjden. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden.

Andra eukaristiska bönen

(Det finns fyra eukaristiska böner)

P. Ja, Herre, du är i sanning helig och all helighets källa. Sänd därför din helige Ande att helga dessa gåvor, så att de för oss blir vår Herres Jesu Kristi kropp och blod.

I den natt då han blev förrådd och av fri vilja gick sitt lidande till mötes, tog han brödet, tackade dig och bröt det, gav åt sina lärjungar och sade:
Tag och ät härav alla. detta är min kropp, som blir utgiven för er. (Matt. 26:26-28)

Likaså tog han efter måltiden kalken, tackade dig åter, gav åt sina lärjungar och sade:
Tag och drick härav alla. detta är mitt blods kalk, det nya och eviga förbundets blod, som blir utgjutet för er och för de många till syndernas förlåtelse. gör detta till min åminnelse.

P. Trons mysterium

F. Din död förkunnar vi, Herre, och din uppståndelse bekänner vi, till dess du återkommer i härlighet.

P. Herre, i åminnelse av din Sons död och uppståndelse, tackar vi dig och frambär åt dig Livets bröd och frälsningens kalk, ty du har utvald oss att stå inför dig och tjäna dig. Vi bönfaller dig ödmjukt och ber att vi som får del av Kristi kropp och blod må förenas till ett genom den helige Ande. Herre tänk i nåd på din kyrka i hela världen, påven N , vår biskop N och alla kyrkans tjänare, och fullkomna oss alla i kärleken. Kom även ihåg våra bröder och systrar som insomnat i hoppet om uppståndelsen och alla som gått hädan inneslutna i din barmhärtighet. Låt dem få träda fram inför ditt ansiktes ljus. Förbarma dig över oss alla och låt oss få del i det eviga livet med den saliga Jungfrun, Guds moder Maria, dina apostlar och alla heliga som tiderna igenom funnit nåd inför dig, så att vi med dem kan lovsjunga och förhärliga dig genom Jesus Kristus, din Son .

Eukaristiska bönen avslutas med att prästen tar patenan med hostian och kalken, lyfter dem högt och säger:

P. Genom honom och med honom och i honom tillkommer dig, Gud Fader allsmäktig, i den helige Andes enhet, all ära och härlighet från evighet till evighet.

F. Amen.

Tredje eukaristiska bönen

P . Ja , Herre , du är i sanning helig ,och med rätta förkunnar hela skapelsen ditt lov , ty genom din Son , vår Herre Jesus Kristus , och med den helige Andes kraft ger du liv åt allt och helgar allt .
Genom alla tider samlar du åt dig ett folk , för att från solens uppgång till dess nedgång ett rent offer skall frambäras åt ditt Namn .

Därför bönfaller vi dig ödmjukt , Herre : Helga genom din Ande de gåvor som vi burit fram till ditt altare , så att de blir din Sons , vår Herres Jesu Kristi , kropp och blod , ty på hans uppdrag firar vi detta mysterium .

I den natt då han blev förrådd tog han brödet välsignade och tackade dig , bröt det och gav åt sina lärjungar och sade :
Tag och ät härav alla .
detta är min kropp ,
som blir utgiven för er .

Likaså tag han efter måltiden kalken , välsignade och tackade dig , gav åt sina lärjungar och sade :
Tag och drick härav alla .detta är mitt blods kalk,
det nya och eviga förbundets blod,
som blir utgjutet för er , och för de många till syndernas förlåtelse. Gör detta till min åminnelse.

Trons mysterium

F . Din död förkunnar vi , Herre, och din uppståndelse bekänner vi, till dess du återkommer i härlighet.

P. Herre i åminnelse av din Sons lidande som frälser oss , av hans uppståndelse från dödsriket och hans ärorika himmelsfärd och i väntan på hans återkomst i härlighet tackar vi dig och frambär åt dig detta levande och heliga offer Se i nåd till den gåva din kyrka frambär, det offrade Lammet , som enligt din vilja försonat oss med dig. Låt oss som mättas med din Sons kropp och blod bli uppfyllda av hans helige Ande och så en kropp och en själ i Kristus. Må han fullkomma oss till en evig offergåva åt dig, så att vi en gång med dina utvalda får ärva ditt rike, med den saliga jungfrun, Guds moder Maria, dina apostlar och martyrer, och alla dina helgon, som ständigt kommer oss hjälp med sin förbön inför dig. Vi ber dig, Herre: Låt det offer som vi frambär till vår försoning skänka fred och välgång åt hela världen . Bevara din kyrka i tron och kärleken under hennes pilgrimsfärd på jorden. Styrk dina tjänare: påven N och vår biskop N, alla biskopar, präster och diakoner och hela det folk som du har vunnit åt dig. Lyssna i nåd till din familj , som här har kommit samman inför dig. Fader , församla i din barmhärlighet alla dina skingrade barn på vår jord. Vi ber även för våra avlidna bröder och systrar och för alla som lämnat denna värld och funnit nåd inför dig . Tag emot dem i ditt rike, där vi hoppas att tillsammans för evigt få glädjas åt din härlighet, genom Kristus, vår Herre, ty i honom skänker du oss alla goda gåvor .

Genom honom och med honom och i honom
tillkommer dig , gud fader allsmäktig, i den helige andes enhet, all ära och härlighet
från evighet till evighet.

Alla Amen.

Herrens bön

P. På Herrens bud och vägledda av hans ord vågar vi säga:

Alla. Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

P. Ja, fräls oss , Herre, från allt ont, och ge oss fred i våra dagar. Bistå oss i din godhet, bevara oss från synd, och gör oss trygga i all oro, medan vi lever i hoppet om saligheten och väntar på vår Frälsares Jesu Kristi återkomst.

F. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Fridsbön och fridshälsning

P. Herre Jesus Kristus, du som sade till dina apostlar: Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er, vi ber dig: Se inte till våra synder utan till din kyrkas tro, och ge henne frid och enhet efter din vilja. Du som lever och råder från evighet till evighet.

F. Amen.

P. Herrens frid vare alltid med er.

F. Och med din ande.

P. Låt oss ge varandra fridshälsningen.

Brödsbrytelse

Alla. Guds lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss. Guds lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss. Guds lamm, som borttager världens synder, giv oss din frid.

Kommunionen

P. Se Guds lamm, som borttager världens synder. Saliga de som blivit kallade till Lammets måltid.

Alla. Herre, jag är icke värdig att du går in under mitt tak, men säg blott ett ord, så blir jag helad. (Matt. 8:8)

Vi går fram och tar emot kommunionen.

P. Kristi kropp. Amen.

P. Kristi blod. Amen.

Bön efter kommunionen

P. Låt oss bedja.

Prästen läser dagens bön efter kommunionen

F. Amen.

Välsignelse

P. Herren vare med er.

F. Och med din ande.

P. Välsigne er Gud allsmäktig, Fadern och Sonen och den helige Ande.

F. Amen.

Utsändning

P. Gå i Herrens frid.

F. Gud vi tackar dig.


Till KATOLIKnu