Sakramentet de sjukas smörjelse


"Ty de är djärva nog att undervisa, att disputera, att bedriva exorcism, att bota sjuka - det kan till och med vara frågan om att döpa." Tertullianus, Föreskrift, 49, år 200.

"O Gud, du helgar denna olja, som du ger alla som blir smorda och som därifrån mottar helgelse. .Det var därmed du smorde kungar och präster och profeter. Giv att den må ge styrka till alla som smakar därav och hälsa åt alla som använder den." Hippolytus från Rom, Apostolisk tradition, 5:2, år 2215.

"Utöver dessa finns det också ett sjunde, ehuru mödosamt och arbetsamt…På detta sätt uppfylls också det som aposteln Jakob säger. ‘är någon av er sjuk, skall han kalla till sig de äldste i församlingen och de skall lägga sina händer på honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Och trons bön skall rädda den sjuke, och om han lever i synder, så skall de bli förlåtna’." Origenes, Predikan över Leviticus, 2:4, år 244.

"Sakramenten under livet - varigenom kristna (dopet), präster (prästvigningen), kungar och profeter fullkomnas. Det upplyser mörkret (i konfirmationen), smörjer de sjuka och genom dess hemliga sakrament återupprättas botgörarna." Aphraates, den persiske vise mannen, Avhandlingar , 23:3, år 345

"Ty inte bara under pånyttfödelsens tid, utan också senare, har de auktoritet att förlåta synder. ‘är någon sjuk bland er?’, sägs det, ‘låt honom då kalla till sig de äldste i kyrkan och låt dem be över honom, i det de smörjer honom med olja i Herrens namn. Och trons bön skall rädda den sjuke, och Herren skall resa honom upp, och om han har begått synder, skall de bli honom förlåtna’."Johannes Chrysostomos, Om prästämbetet, 3:6, år 386.

"Den sjuke tänkte på en mer fruktansvärd katastrof än själva sjukdomen…istället för att tillåta araianerna att lägga händerna på deras huvuden." Athanasius, encyklikebrev, år 341

"Denna olja…för säker nåd och borttagande av synder, för medicin i livet och frälsning, för hälsa och sundhet för själ, kropp och ande, för perfekt stärkande." Serapion från Thmuis, Anaphora, 29:1, år 350.

"De ber över dig. Någon blåser på dig, någon annan sätter sin stämpel på dig". Ephraim, Predikan 46, år 373.

"Varför ger du handpåläggning och tror att detta skall ge välsignelse, om till äventyrs någon sjuk person tillfrisknar? Varför tror du, att någon kan renas av dig ifrån besmittelse av djävulen? Varför döper du, om synder inte kan borttagas av människor? Om dopet förvisso är borttagande av alla synder, vilken skillnad är det då om prästerna gör anspråk på att denna makt har getts åt dem i boten eller vid dopfunten? I vart och ett av dem är mysteriet ett enda." Ambrosius, Botgöring, 1,8:36, år 390.

"Om någon del av din kropp lider…minns då det som sades i det gudomligt inspirerade ordet i Skriften: ‘är någon av er sjuk? Låt honom då kalla till sig de äldste i kyrkan och låt dem be över honom, i det de smörjer honom med olja i Herrens namn. Och trons bön skall rädda den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp, och om han lever i synder, så skall de bli förlåtna. (Jak 5:14-15)" Cyrillus av Alexandria, Bön och tillbedjan, 6, år 412.

"I den välsignade aposteln Jakobs brev…’Om någon av er är sjuk, låt honom då kalla till sig prästerna…’ Det är inget tvivel om, att denna smörjelse skall interpreteras och tolkas trovärdigt om den sjuke, som kan smörjas med den heliga oljan eller krisman…det är ett slags sakrament." <b>Påven Innocentius, verksam år 401-416, Till Decentius, 25, 8, 11, år 416

"Låt den som är sjuk ta emot Kristi kropp och blod. Låt honom ödmjukt och i tro be de äldste om välsignad olja att smörja hans kropp med, så at det som skrivits kan uppfyllas på honom: ‘är någon av er sjuk? Låt honom då kalla in de äldste och låt dem be över honom, i det de smörjer honom med olja, och trons bön skall rädda den sjuke, och Herren skall resa honom upp, och om han lever i synder, så skall de bli honom förlåtna" (Jak 5:14-15;. Kejsaren i Arles, Predikningar, 13(265), år 542.

"En präst skall kallas in, som genom trons bön och smörjelse av helig olja, som han förlänar, skall rädda den som plågas (av allvarlig skada eller av sjukdom)." Cassiodorus, Komplex, år 570.

översättning till svenska av Gunilla Gren med uttryckligt tillstånd från Joseph A. Gallegos 1998, Cor unum apologetic web site; http://www.cin.org/users/jgallegos/


Till KATOLIKnu