Reliker


Fundamentalister drar sig speciellt undan de sakramentala aspekterna av katolicismen… inte bara från de sju sakramenten. Vad de ogillar är att man blandar ande och materia, att överföra något andligt – nåd – med hjälp av fysiska ting. Detta är ju egentligen vad sakramenten handlar om.

I sakramenten resulterar vanliga synbara ting, som vatten, vin, bröd, olja och handpåläggning i överföring av Guds nåd. I stort sett samma sak kan sägas om sakramentalier såsom medaljer, välsignade palmer, heligt vatten och aska. Användandet av dem kan förmedla nåd. Och vidare finns det reliker av helgon.

Detta är hur Bart Brewer, före detta präst och ledare för Missionen för internationella katoliker, framför klagan i sin självbiografi Pilgrimsresa från Rom "En annan dogm som har besvärat katolikerna i århundraden är vördnaden av relikerna och anspråken på, att de har magiska krafter. även Martin Luther undrade, hur det kunde finnas tjugosex apostlar begravda i Tyskland, när det endast fanns tolv i hela bibeln. Det sägs, att om alla delar av korset, vilka visas i katolska kyrkor, sätts samman, så skulle det krävas en tio tons truck för att förflytta dem. Det är givet att de flesta relikerna är oäkta. Dessutom så finns det inget i bibeln som stödjer vördnaden av reliker, även om de är äkta".

Detta är ett unikt stycke genom att varje mening innehåller en eller två misstag. Låt oss gå igenom dem. Det första är anspråket, att vördnaden av relikerna har "besvärat katoliker i århundraden". Med tanke på den stora högaktning som katolikerna har haft för relikerna genom åren, så är detta absurt. Det är inte katolikerna som har blivit besvärade, - det har varit icke katoliker (och före detta katoliker).

Vad mer är att säga är, att katolikerna aldrig gjort anspråk på att relikerna har magiska krafter. Notera att Brewer inte citerar något katolskt verk som kommer med sådant påstående - eftersom det inte finns några. Det sakramentala systemet är motsatsen till magi. I magi betraktas något materiellt vara orsak till något andligt; med andra ord förväntas något lägre stående ge upphov till en högre effekt.

Ingen magi i sakramenten

Sakramenten (och sakramentalierna och relikerna som kan härledas från dem) tvingar inte Gud att arbeta på något speciellt sätt. Deras användning är beroende av Gud, som fastställde deras verkan, deras effekter är gudomliga, inte naturliga till sitt ursprung. Det är Gud som sanktionerar användningen av relikerna; det är inte människornas sak att övermanna Gud genom sina egna förmågor eller förmågor från naturen, vilket är vad magin går ut på.

I nästa mening förlöjligar Brewer relikerna genom att hänvisa till Luthers kommentar, men svaromålet borde ha varit uppenbart för honom. När vi talar om reliker efter helgon, så menar vi vanligtvis deras ben, men ibland avses också deras personliga ägodelar. För att göra saken enkel, låt oss hålla oss till benen

Det finns ingen anledning att tro att hela skelettet från ett helgon måste ha förvarats i ett relikskrin. Faktiskt borde det vara ganska ovanligt med tanke på vad vi vet om hur de tidiga kristna bevarade benen från de som dödats under förföljelserna. Mera vanligt var, att helgonets ben delades upp, så att olika kommuniteter kunde ha dess reliker d .v. s. skallen på ett ställe, handen på ett annat ställe, och de andra benen någon annanstans. Så skull det vara riktigt för åtskilliga städer att göra anspråk på att ha reliker från ett enda helgon.

Tio tons truck eller krigsfartyg.

Nu till det klassiska argumentet. Som Brewer utrycker det, om alla bitar som påstås vara från det sanna korset sattes samman "så skulle det behövas en tio-tons truck för att lyfta det". Detta är ett modernt sätt att utrycka anklagelsen. Det brukade sägas, att delarna skulle räcka till att bygga ett helt krigsfartyg, men krigsfartyg en är inte längre gjorda av trä. Hur ligger det då till? Anklagelsen är nonsens. På 1870 talet katalogiserade fransmannen Rohault de Fleury alla relikerna från Sanna Korset, inkluderat de reliker som sades ha funnits men gått förlorade. Han tog mått på de existerande relikerna och uppskattade volymen på dem som gått förlorade. När han lade samman delarna och upptäckte, att om man hade limmat fragmenten, så skulle de inte räckt till mer än ett tredje dels kors. Skandalen var inte, att det var för mycket trä. Skandalen var att det mesta av det Sanna Korset, som grävts upp på 300 talet, åter gick förlorat.

Brewers nästa anklagelse är denna : "Det är klart, att de flesta reliker är oäkta."

Det är inte alls klart. Säkerligen finns det ingenting av det han sade som antyder det. Har det funnits några oäkta? Helt säkert. Men i de flesta fall så är relikerna kända som äkta eller så finns det anledning att tro att de kan vara äkta, även om fullständiga bevis är omöjliga.

Ta den berömda svepeduken i Turin som vetenskapsmännen under några år har undersökt. Vetenskapsmännen medger att deras experiment inte kan fastställa

att svepeduken verkligen är den klädnad, som använts vid Kristi begravning – de medger att det är omöjligt -- men de säger också att de skulle kunna eliminera möjligheten för en förfalskning. Det innebär att de uppenbart visar att svepeduken var begravningskläder som sveptes runt någon som korsfästs på samma sätt som Kristus, möjligen vid ungefär samma tid som han korsfästes( det föreligger betydande meningsskiljaktighet när det gäller åldern på svepeduken), och på samma område som han korsfästes.

De flesta reliker kan inte förfalskats eftersom de flesta reliker är ben från vanliga helgon från historien, vilka var välkända och vars kvarlevor aldrig gått förlorade från den första platsen.

Finns det utrymme för tvivel?

Kommer det alltid finnas utrymme för tvivel för de som söker det ? Säkert. Om så är fallet med svepeduken i Turin, så är det ännu mer fallet med andra reliker. Skeptikern kommer alltid att kunna säga "Det kan inte ha varit så och så", eller

"Man kan ha tagit fel" och vi har varit tvungna att medge att detta är sant.

Man kan ha tagit fel eller så har förfalskningar ersatt de verkliga relikerna.

Vi bedömer reliker på samma sätt som vi bedömer äktheten i allting annat. Sov George Washington verkligen i just den sängen? Vi behöver göra en del detektivarbete för att få reda på detta. Vi kan aldrig veta säkert. Vi kan tvingas sätta tilltro till vad som är troligt. Och andra sidan så kanske vi har säkra bevis, som kan misstros bara av tokstollar som påstår att George Washington över huvud taget aldrig existerat.

Det är samma sak med relikerna. Några är helt utan tvivel. Andra är så troliga, att det skulle vara oklokt att betvivla dem. Andra är endast troliga. Och några är otroliga (även om vi inte skulle vilja kasta bort flertalet av dem, ifall vi skulle missta oss och kasta bort något som verkligen är en relik).

Slutligen påstår Brewer att "Det inte finns någonting i Bibeln som stödjer vördnaden av relikerna, även om de är äkta." Återigen är detta fel.

En av de mest rörande förklaringarna till vördnaden av relikerna är det som hände hände med just Jesu kropp. I stället för att lämna hans kropp på korset för att sedan låta romarna ta ner den och ta hand om den (vilket var det vanliga), så bad Josef av Arimataia modigt Pilatus om att få ta hand om Kristi kropp (Mark 15:43, Joh 19:38).

Han donerade sin egen nyuthuggna grav till att bli Kristi viloplats ( Matt 27:60 ).

Nikodemus kom och donerade över hundra pund kryddor som lindades med linnebindlarna. ( Joh 19:39 ) Den mängden av kryddor användes bara för de mest hedrade bland de döda. Och efter det att han blivit begraven så gick kvinnorna för att vördnadsfullt besöka graven ( Matt 28:1 ) och vidare för att smörja Kristi kropp med kryddor även om den redan blivit förseglat inne i graven. (Mark 16:1, Luk 24:1 ). Dessa vördnadsvärda handlingar var utöver den vanliga hövligheten man visade den dödes kvarlevor. Man visade speciell respekt för kroppen till en högst helig människa -- i det här fallet, den heligaste människa som någonsin levat, för han var den inkarnerade Guden.

Relikerna i Skriften

Lägg på minnet vad kyrkan säger om reliker. Den säger inte att det finns någon magisk kraft i dem. Det finns ingenting i relikerna själva, oavsett om det är ben från St. Petrus eller vatten från Lourdes som har någon botande verkan. Kyrkan säger bara att relikerna ger tillfälle till Guds mirakler, och i detta följer kyrkan Skriften.

Användandet av Elisas ben återgav en död man livet: "Så dog Elisa och blev begravd Under vårtiden brukade moabitiska skaror invadera landet. Och när man just höll på att begrava en man, se, då såg man en plundrande skara, och mannen kastades ner i Elisas grav. Och så snart mannen nuddade Elisas ben återfick han livet och reste sig upp på sina fötter." ( 2.Kon 13:20-21 ).

En kvinna blev botad från blödningar genom att vidröra fållen på Jesus mantel ( Matt 9:20 - 22 ). De sjuka var botade då Petrus’ skugga föll på dem ( Apg 5:15-16 ). "Gud gjorde märkliga under genom Paulus; man tog till och med dukar och plagg som hade varit i beröring med hans kropp och lade dem på de sjuka, och då blev de kvitt sina sjukdomar, och de onda andarna lämnade dem." (Apg 19:11-12).

Om inte detta är exempel på användandet av reliker så vad är det då ?? I fallet med Elisa, så hände en Lazarus-liknande återkomst genom vidrörandet av profetens ben. I Nya Testamentet används fysiska ting ( manteln, skuggan, huvudbonad, dräkt ) för att ge en botande effekt. Det finns en total överensstämmelse mellan dagens katolska bruk och dåtidens . Om du förkastar alla dagens katolska reliker såsom oäkta, så skall du också förkasta dessa bibliska berättelser som oäkta.

översättning av Ulf Bolander, Copyright 1996 by Catholic Answers. All Rights reserved. översättningen är gjord med uttryckligt tillstånd från Catholic Answers; http://www.catholic.com/


Till KATOLIKnu