Konfirmationen

Ritual för Konfirmationens
(bekräftelsens sakrament) i Katolska Kyrkan från Oremus, Katolsk bönbok


I konfirmationens sakrament uppfyller Jesus sitt löfte och ger oss Andens gåvor, så att vi som fullvuxna medlemmar kan vara till nytta för kyrkans gemenskap. Det som givits i dopet och påbörjats i vårt kristna liv blir nu bekräftat (konfirmation betyder bekräftelse).

I Apostlagärningarna (8:4-17) berättas om hur en diakon, Filippus, predikade och döpte i Samarien. Därefter kom apostlarna Petrus och Johannes dit, bad för de nydöpta och lade händerna på dem och de fick den heliga Anden. Så sker också nu: det är vanligtvis biskopen som meddelar konfirmationen.

Doplöftena förnyas

Om konfirmationen meddelas under mässan, sätter sig biskopen i koret när evangeliet lästs, och konfirmanderna förnyar inför honom sina doplöften.

B: Tar ni avstånd från djävulen, från alla hans gärningar och alla hans lockelser?

- Ja.

B: Tror ni på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare?

- Ja

B: Tror ni på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som föddes av jungfrun Maria, led, dog och blev begraven, som uppstod från de döda och sitter på Faderns högra sida?

- Ja.

B: Tror ni på den helige Ande, Herren och livgivaren, som i dag genom konfirmationens sakrament på ett särskilt sätt blir given åt er såsom åt apostlarna på Pingstdagen?

- Ja.

B: Tror ni på den heliga katolska kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv?

- Ja.

Handpåläggningen

Biskopen inbjuder till en stunds bön i tystnad. Därefter lägger han och de assisterande prästerna händerna på konfirmandernas huvuden.

B: Allsmäktige Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader, genom vatten och helig Ande har du pånyttfött dessa människor som tjänar dig och har gjort dem fria från synden. Sänd till dem din helige Ande, tröstaren och försvararen; giv dem vishetens och förståndets Ande, rådets och styrkans Ande, kunskapens och gudsfruktans Ande och uppfyll dem med din fruktans Ande, genom Jesus Kristus, vår Herre.

Krismasmörjelsen

Faddern lägger sin högra hand på konfirmandens axel och nämner konfirmandens namn. Biskopen gör med krisma (en blandning av olja och balsam) korstecknet på konfirmandens panna och säger:

B: N, TAG EMOT INSEGLET PÅ DEN HELIGE ANDE SOM BLIR GIVEN ÅT DIG.

Konfirmanden: Amen

B: Frid vare med dig.

Konfirmanden: Och med din ande.

Förbön

I form av en litania ber man för de nykonfirmerade och för hela kyrkan.

Alla svarar: Herre, hör vår bön.

Biskopen avslutar litanian:

Gud, du har givit den helige Ande åt dina apostlar för att de och deras efterträdare skulle förmedla hans gåvor till alla som tror. Hör i din nåd våra böner och utbred ditt evangelium även idag, så som du lät det förkunnas när kyrkan ännu var ung. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

- Amen

Efter denna bön fortsätter mässan med offertoriet.
Välsignelsen

Mässan avslutas med en trefaldig välsignelse:

B: Gud Fader allsmäktig, som har fött er på nytt i vatten och helig Ande och gjort er till sina barn, han välsigne och bevare er i sin kärlek.

- Amen.

B: Guds enfödde Son, som har lovat att sanningens Ande för alltid skall förbli och verka i sin kyrka, han välsigne och styrke er med sin kraft till att bekänna den sanna tron.

- Amen.

B: Gud den helige Ande, som sände kärlekens eld i lärjungarnas hjärtan, han välsigne och församle er, fria från synd, till glädjen i Guds rike.

- Amen.

Välsigne er Gud allsmäktig, Fadern +, Sonen + och den Helige Ande +.

- Amen.

Bekräfta, o Gud, vad du verkat i oss, och bevara den helige Andes gåvor i dina troendes hjärtan. Låt oss icke blygas att inför världen bekänna Kristus, den korsfäste och uppståndne, och i kärlek och trohet fullgöra hans bud. Genom samme Jesus Kristus, vår Herre.


Till KATOLIKnu