Eukaristin


Katolska kyrkans lära om eukaristin

Den heliga katolska kyrkan lär, att vid konsekrationsögonblicket i mässan blir brödet och vinet på altaret verkligen Jesu Kristi kropp, blod, själ och gudomlighet. Brödet och vinet upphör att existera, trots att utseendet och egenskaperna, eller "accidenserna", på brödet och vinet blir kvar. Denna ögonblickliga förvandling är känd som transsubstantiation - förändring av substansen.

Tillbedjan av Eukaristin

Den konsakrerade hostian och det dyrbara blodet under vinets gestalt tillbes på det sätt som är förbehållet Gud allena, eftersom de är verkligen Allsmäktig Gud själv. Denna högsta form av vördnad är känd som latria. Uppfattningarna att Kristus endast finns som ett tecken i de eukaristiska gestalterna, eller att Kristus tas emot endast andligen, fördömdes av konsiliet i Trent.

Den verkliga närvaron

Både brödet och vinet blir till hela Jesus Kristus - Hans Kropp, Blod, Själ och Gudom, så att mottagaren tar emot Kristus helt och fullt under endera formen. än mer, den minsta lilla bit av en konsakrerad hostia eller den minsta lilla droppen konsakrerat "vin" är Kristus. Dock, Kristus är inte delad, Han förblir en.

Vår Herre är närvarande så länge brödets och vinets utseende finns kvar. När en konsakrerad hostia har smälts eller blivit upplöst i vatten, och inte längre ser ut som bröd, är det inte längre Jesus. Således är Vår Herre närvarande i den som tar kommunionen i ca 15 minuter och man skall tillbe Honom inom sig själv så länge som Han är sakramentalt närvarande.

även om det är sant att Gud är överallt, som alltings skapare och uppehållare, och att Han är närvarande genom helgande nåd i alla själar i nådens tillstånd, är det andlig närvaro. Kristi eukaristiska närvaro - Kropp, Blod, Själ, Gudom - är fullständigt enastående och det är endast den man avser när man talar om den Gudomliga Närvaron.

Riktlinjer för att ta emot kommunionen

För att ta emot den Heliga Kommunionen på ett värdigt sätt, måste man vara i nådens tillstånd, dvs inte ha begått någon dödssynd som man inte har biktat och blivit löst från i Botens sakrament. Att ta emot den heliga kommunionen i ett tillstånd av dödssynd är i sig självt en vanhelgelsens dödssynd. En person som har begått en dödssynd måste först rena sin själ i Botens sakrament innan hon kan ta emot kommunionen. Paulus förkunnar (1Kor 11:29) att var och en som tar emot Eukaristin på ett ovärdigt sätt äter och dricker en dom över sig. ( I botens sakrament kan man naturligtvis få förlåtelse för synden att vanhelga kommunionen.)

Kommunikanten måste också, förutom att vara i nådens tillstånd, ha den rätta intentionen och hålla den nödvändiga fastan. Det vanliga kravet är att avhålla sig från föda och dryck (utom vatten och verkliga mediciner) en timme före tiden för mottagandet. Att fasta en längre tid - t ex 3 timmar eller från midnatt - är ett utmärkt sätt att förbereda sig.

Den seriöse katoliken strävar också efter att rena sin själ från små synder för att skaffa ett värdigt ställe i sitt hjärta där han kan ta emot Vår Herre. Det bästa omedelbara sättet att förbereda sig för den heliga Kommunionen är att delta andaktsfullt i Mässan.

Påskplikt

Katoliker måste ta emot den heliga Kommunionen minst en gång om året, under Påsktiden ( i USA betyder det från den första söndagen i Fastan till söndagen för den heliga Trefaldigheten, åttonde söndagen efter Påsk. I Sverige är tiden utsträckt till 14 veckor från och med första söndagen i Fastan till och med Heliga Trefaldighets dag eftersom vi lever i ett land med stora avstånd till församlingskyrkorna.)

Varför uppmanas vi att ofta ta emot Kommunionen?

Eukaristins speciella sakramentala effekter är en verklig förening mellan mottagaren och Jesus Kristus (och också med de andra personerna i Hans Mystiska Kropp); nådens andliga näring (en effekt som kan jämföras med kroppens näring genom mat); och en utfästelse om den himmelska lycksaligheten och om kroppens uppståndelse.

När en katolik tar emot den heliga Kommunionen lyder han Vår Herres bud att äta Hans Kropp och dricka Hans Blod. Han utför en handling som behagar Gud mycket, ty Gud längtar efter att få komma in i våra hjärtan. Och i sin tur, kommer mottagarens längtan att få ta emot Honom att öka. Varje gång man tar emot den heliga Kommunionen växer den helgande nåden i ens själ; detta sker i det mått mottagaren har öppnat sig själv för Vår Herre genom att göra sin själ tom på synder och värdsliga begär och i överensstämmelse med hans sinnelag under den omedelbara förberedelsen, mottagandet och tacksägelsen.

Helgande nåd är själva Kristi liv i själen, en andlig realitet som är svår att beskriva. Helgande nåd gör själen helig och behaglig för Gud, och ger den en övernaturlig skönhet som vida överträffar största naturliga skönhet. En människa måste vara i ett tillstånd av helgande nåd i dödsögonblicket för att bli räddad. Varje besök av Jesus Kristus i Eukaristin är ett löfte om evigt liv för dem som förblir i Hans nåd genom att lyda Hans bud.

I den heliga Kommunionen skänker Vår Herre oss nåden att kunna hålla hans bud. Kyrkan har sedan länge enträget uppmanat till att ofta ta emot den heliga Kommunionen som ett sätt att övervinna synd, inklusive vanemässig synd och särskilt vanemässiga orenhetssynder. Att ofta vända om på nytt mot Jesus Kristus vilket sker genom att ofta hängivet ta emot den heliga Kommunionen är en mycket fruktbar andlig övning, som mattar av de sensuella och världsliga impulserna i själen, uppväcker uppskattningen av de ting som kommer från Gud och disponerar alltså själen till att få ut än större andlig nytta av den heliga Kommunionen. S:t John Bosco, "Ungdomarnas vän" och egensinniga pojkars omvändare, talade ofta om tre "källor" till det andliga livet: Bikten, den heliga Kommunionen och andakt till den heliga Jungfru Maria.

Eukaristin i Skriften

Från den allra första tiden har Kyrkan vördat det eukaristiska "brödet" och "vinet" som Jesu Kristi verkliga Kropp och Blod, eftersom det var Kristus själv som undervisade det. Vår Herre visste vilken djup tro det skulle behövas för att ta emot hans doktrin, därför förberedde Han först sina följeslagare genom brödundret, då fem bröd och två fiskar räckte till mat åt fem tusen (Matt 14:15-21). Sedan förutsade han att han skulle ge sitt eget kött och blod till "mat och dryck." Detta var vändpunkten för många av hans följeslagare: "Många av Hans lärjungar som hörde honom tala, sade: Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på Honom? ... Då drog sig många av Hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med Honom." (Joh 6:60, 66). Dessa hade inte missförstått honom; de kunde helt enkelt inte acceptera det han sa. Men Vår Herre erbjöd inte någon förklaring som kunde mildra hans ord eller ge dem en symbolisk mening, utan Jesus sade till de tolv; "Inte vill väl ni också gå er väg?" (Joh 6:67).

Den verkliga instiftelsen av den Heliga Eukaristin kom vid sista måltiden. Det beskrivs sålunda av Matteus: " Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: "Tag och ät, detta är min kropp." Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: "Drick av den alla, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse."

(Matt 26:26-28). Denna betydelsefulla händelse berättas även av Markus (Mark 14:22-24), Lukas (Luk 22:17-20) och Paulus (1 Kor 11:23-26). Dessa Vår Herres ord har alltid varit, och är så också nu, accepterade i sin sanna och bokstavliga betydelse av hela den katolska kristendomen.

Den tidiga Kyrkan och Eukaristin

S:t Ignatius av Antiokia (död 170) som var lärjunge till aposteln Johannes, skrev följande angående den tidens kättare: "De har avstått från Eukaristi och bön därför att de inte tror att Eukaristin är vår Frälsare Jesu Kristi kött." S:t Efram (död 373) sade: "Men om någon föraktar det eller förkastar det eller vanärar det, måste det anses som säkert att han vanärar Sonen, som kallade det och verkligen gjorde det till sin Kropp." Och S:t Justin (död 165) förkunnade: "Vi kallar denna föda "Eukaristi" och ingen ska inta det som inte tror på sanningen i vår doktrin, som inte har blivit renad genom pånyttfödelse och förlåtelse för sina synder och vars liv inte överensstämmer med Jesu Kristi bud, ty vi intar det inte som vanlig föda och dryck, då i kraft av Guds ord, Jesus Kristus, förkroppsligad, tar kött och blod för vår återlösning. Vi vet också att denna föda som i naturens ordning skulle bli vårt kött och blod, då det blivit konsakrerat med bön som innehåller Hans egna gudomliga ord, är kött och blod av denne Jesus som blivit man."

Senare tiders helgon och deras förkunnelse om eukaristin.

även senare tiders helgon har konsekvent och vältaligt bekänt sin tro på Jesu verkliga närvaro i den enkla konsakrerade Hostian. Den helige Franciskus av Assisi (1181-1226) skrev i en av sina få bevarade brev att "Hela människans varelse skall bäva, hela världen skall darra och himlen jubla, när Kristus, den levande Gudens Son, befinner sig på altaret i prästens hand!" Helgonet ansåg inte någon värdighet större än prästämbetet" på grund av dess sublima privilegium att få konsakrera Kristi Kropp och Blod."

S:t Antonius av Padua (1195-1231) försäkrade: "Vi måste utan tvekan tro och öppet förkunna att samma kropp som föddes av Jungfrun, som hängdes på korset, las i graven, uppstod på tredje dagen och uppsteg till Faderns högra sida, är den som gavs som föda till apostlarna och som Kyrkan nu verkligen konsakrerar och delar ut till de trogna."

Tolvhundratalets stora filosof och teolog, S:t Thomas av Aquino (1225-1274) har kallats "Doktor i Eukaristin" inte endast på grund av sina inspirerande teologiska skrifter om Eukaristin i hans ’Summa Theologica’, utan också för hans eukaristiska hymner och för hans komposition av Mässan till Kristi Kropps och Blods Högtid. S:t Thomas som ansågs av många vara jämlik med Platon och Aristoteles som en av de största filosofer av alla tider, förklarade på sin dödsbädd angående eukaristin: "Om det i denna värld skulle finnas någon kunskap om detta Mysterium som är skarpare än trons, önskar jag nu att försäkra att jag tror på Jesu Kristi reella närvaro i detta sakrament, sann Gud och sann människa, Guds Son och Jungfru Marias Son. Detta tror jag på och håller för sant och säkert."

Det första amerikafödd kanoniserade helgonet, Elizabeth Ann Seton (1774-1821) bevistade en mässa under ett besök i Italien, då hon fortfarande var medlem av episkopalkyrkan. Då prästen höjde Hostian viskade hennes katolska följeslagare "Detta är Kristi Kropp"; det blivande helgonet blev djupt rörd och senare skrev hon till sin svägerska: "Hur lyckliga vi skulle vara om vi trodde vad dessa rara själar tror, att de äger Gud i Sakramentet och att Han förblir i deras kyrkor och bärs till dem när de är sjuka! O, tänk! När de bär det Heliga Sakramentet under mitt fönster, medan jag känner ensamheten och sorgsenheten, kan jag inte stoppa tårarna vid tanken: "Min Gud, hur lycklig jag skulle vara, även så långt bort från alla kära, om jag kunde finna Dig i kyrkan som de gör --- Häromdagen, i en stund av häftig sorg, föll jag på knä utan att tänka på det, då det Heliga Sakramentet passerade, och ropade i förtvivlan till Gud att välsigna mig om Han var där, att min själ inte önskade något annat än Han. Efter uppblomningen av Elizabeths tro och hennes eventuella konversion verkar det som om hon knappast kunde behärska sig när hon utbrast; "Gud finns överallt, i luften jag andas - ja, överallt, men i Hans Sakrament på altaret är han nu och verkligt närvarande som min själ i min kropp, lika verklig i det dagliga offret som en gång i offret på korset."

Eukaristin i våra liv i dag

Helgonen och Kyrkans trogna medlemmar har under århundraden dyrkat detta heliga sakrament som en älskande Gud har givit oss som en evig närvaro bland Hans barn. Å andra sidan har många tvivlat på det, andra har nonchalerat eller ignorerat det, några har tagit emot det ovärdigt och några få har också vanhelgat det. Av dessa skäl och av andra som endast Gud känner till, har Herren ansett det lämpligt att emellanåt uppenbara sin närvaro genom märkliga eukaristiska under.

Dessa under bekräftar vår tro och påminner oss om hur priviligierade vi är att kunna vara delaktiga i en av de mest grundläggande sanningar och mest hänförande mysterier i den katolska religionen: "Och Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss" - inte bara i Betlehem utan också i varje katolskt tabernakel och i varje trofast katoliks hjärta.

Fyrtio timmars tillbedjan

"De fyrtio timmarna" är en andakt som syftar till att öka vår uppskattning, vår kärlek och vår kunskap om det Heliga Sakramentet. Själva andakten täcker en period om ca fyrtio timmar.

Varför fyrtio timmar?

Vanligtvis tror man att denna tillbedjan hade samband med Stilla Veckans ceremonier i åminnelse av de fyrtio timmar vår Herre låg i graven. Det viktiga är att genom tillbedjan befrämja ett personligt ställningstagande till vår relation med Kristus i den heliga Eukaristin och att omvärdera vikten av den heliga Eukaristin i våra liv. Det är det som betyder mest.

När började man med "fyrtio timmar"?

I vissa delar av Europa hölls "de fyrtio timmarna" så tidigt som på 1100-talet för att be Gud om fred, för att gottgöra något inför det Heliga Sakramentet och som ett sätt för offentlig bot. Omkring år 1590 uppmuntrade Påven Clemens VIII bruket av "de fyrtio timmarna" i Rom. Den helige John Neumann, biskop i Filadelfia, bidrog till att införa denna andakt i USA omkring mitten av 1800-talet. 1866 firades "de fyrtio timmarna" i nästan alla stift i landet.

Under Eukaristisk Tillbedjan

Att tala igenom saker och ting med Kristus i det Heliga Sakramentet. Hans kärlek till dig överträffar din förmåga att förstå det. Han förstår hur svårt det är för dig att älska det Heliga Sakramentet så mycket som du skulle vilja, Han vet hur du blir distraherad av problemen i ditt vardagsliv. Han vet också hur lätt andliga ting skyfflas undan. Han förstår! Det enda han ber om är att du försöker, försöker att utvecklas till en bättre kristen, försöker att fördjupa din relation med Honom. Det är ett hårt arbete, men inget annat arbete är så lönsamt. Nyckelordet är "försöka". Under tillbedjan försök hårdare än någonsin förr att komma ännu närmare Kristus. Tala med Honom i det Heliga Sakramentet. Han känner till dina avsikter - dina förhoppningar ... dina brister. Tala om dem med Honom. Och du kommer att förstå vad vi menar när vi säger att tillbedjan verkligen är "Tid till en andlig möjlighet".

Artikeln är översatt av Yvonne Liljefors och Gunilla Gren  med tillstånd från Fr.Francis J. Peffley's Apologetics Page

Till KATOLIKnu