Dopet

Ritual för dop i Katolska Kyrkan; från Oremus, Katolsk bönbok


Ordet "dop" är besläktat med "doppa". Att stiga ned i dopgraven eller sänkas ned i dopfunten uttrycker att vi blir begravda och uppväckta tillsammans med Kristus (Kol 2:12). Dopet är den nya födelsen (Joh 3:5) genom vilken vi upptas i kyrkans gemenskap för att där växa och mogna som lemmar av Kristi kropp. Dopets bad innebär också reningen från all synd.

Inledning

Prästen (diakonen) möter barnet och de anhöriga vid kyrkporten och hälsar dem med några korta ord. Därefter frågar han efter barnets namn.

P: Vad önskar ni för barnet?

Föräldrarna: Dopet (svaret kan också formuleras personligt).

P: är ni medvetna om att detta förpliktar er att fostra barnet i den kristna tron, så att det håller Guds bud och älskar Herren och sin nästa så som Kristus har lärt oss?

Föräldrarna: Ja.

P: (till gudfar/gudmor): är ni beredda att hjälpa N:s föräldrar i denna uppgift?

- Ja.

P: N, vi tar med glädje emot dig i den kristna gemenskapen. I kyrkans namn tecknar jag dig med korsets tecken som är Kristi, vår Frälsares tecken.

Ordets liturgi

Nu följer läsning av någon bibeltext som anknyter till dopet. Läsningen kan åtföljas av psalmsång och predikan.

P: Kära kristna, låt oss be om vår Herres Jesu Kristi barmhärtighet för detta barn, som får mottaga dopets nåd, och för dess föräldrar, för faddrarna och alla kristna.

Här följer en förbönslitania, där helgonens förbön anropas. Genom dopet blir barnet medlem av "de heligas samfund", den stora kristna familjen genom alla tider.

Alla svarar: Herre, hör vår bön.

P: Allsmäktige, evige Gud, du som sände din Son i världen för att förinta den ondes makt över oss, för att befria människan från mörkret och föra henne in i det eviga ljusets rike, vi ber dig: befria detta barn från ursyndens följder, gör det till ett tempel åt ditt majestät och låt din helige Ande ta sin boning i honom/henne, genom Kristus, vår Herre. och må Kristus, vår Frälsare, styrka dig med sin kraft, han som lever och råder i evighet.

- Amen.

Dopakten

P: Låt oss be att Herren Gud allsmäktig låter detta barn födas på nytt av vatten och helig Ande.

Eventuellt välsignas nu dopvattnet. Prästen påminner så föräldrarna om deras ansvar att fostra barnet i den kristna tron och frågar dem:

P: Tar ni avstånd från synden för att leva i Guds barns frihet?

Föräldrar och faddrar: Ja.

P: Tar ni avstånd från allt som förleder till synd, så att synden inte får härska över er?

- Ja.

P: Tar ni avstånd från Satan, som är syndens upphovsman och furste?

- Ja.

P: Tror ni på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare?

- Ja.

P: Tror ni på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev född av jungfrun Maria, led, dog och blev begraven, som uppstod från de döda och sitter på Faderns högra sida?

- Ja.

P: Tror ni på den helige Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv?

- Ja.

P: Detta är vår tro, detta är kyrkans tro, som vi med glädje bekänner i Kristus Jesus, vår Herre.

- Amen.

Dopet

Barnet döps nu med orden: N, JAG DöPER DIG I FADERNS OCH SONENS OCH DEN HELIGE ANDES NAMN.

Prästen smörjer barnets hjässa med krisma (en blandning av olja och balsam) som ett tecken på att barnet nu tillhör Kristus, "den smorde" (1 Pet 2:9) och Hebr 1:9).

P: Gud allsmäktig, vår Herres Jesu Kristi Fader, som har befriat dig från syndens välde och låtit dig födas på nytt av vatten och helig Ande, han må smörja dig med frälsningens krisma, så att du hör till hans folk och evigt förblir en lem i Kristus, han som är präst, profet och konung.

Den vita klädnaden och dopljuset.

Prästen räcker nu barnet den vita klädnaden och säger:

N, du har blivit en ny skapelse och du har iklätt dig Kristus. Bevara din vita klädnad till det eviga livet. Må de som står dig nära hjälpa dig i ord och gärning.

Prästen tänder dopljuset på påskljuset och överlämnar det med orden:

P: Må detta barn alltid vandra i Kristi ljus, som ett ljusets barn och förbli fast i sin tro, så att han/hon, när Herren kommer, kan gå honom till mötes med alla helgon i himmelens rike.

Ljuset bevaras av föräldrarna för att sedan tändas på den nydöptes framtida högtidsdagar.

Prästen vidrör barnets öron och mun och säger:

Effata. Herren Jesus Kristus lät de döva höra och de stumma tala. Må han låta dig höra hans ord och med din mun bekänna din tro, Gud Fader till pris och ära.

Barnet bärs nu fram till altaret. Alla ber tillsammans Fader vår. Prästen välsignar föräldrarna och de närvarande. Som avslutning kan man sjunga en psalm eller Marias lovsång. Föräldrarna kan, om de så vill, bära barnet till jungfru Marias bild med en tyst bön om hennes beskydd.

Nöddop

Dopet förrättas normalt i kyrkan av en präst eller diakon. I nödfall kan vem som helst ge barnet nöddopet. Man öser då vatten tre gånger över barnets huvud med orden:

Jag döper dig i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.

Om barnet tillfrisknar skall dopceremonin senare kompletteras i kyrkan.


Till KATOLIKnu