En vägledning till bikt utifrån Skriften


"Den som döljer sina överträdelser, honom går det inte väl, men den som bekänner och överger dem, han får barmhärtighet." (Ords. 28:13)

"Som Faderns har sänt mig sänder jag er. Sedan andades han på dem och sade: ‘Te emot Helig Ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden’ " (Joh 20:21-23).

"De prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människorna" (Matt 9:8). Kristus gav makten att förlåta synder i hans namn till apostlarna (Joh 20:21-23, Matt 9:6-8) och deras efterträdare. Att gå till prästen är att gå direkt till Kristus, ty prästen handlar in persona Christi ( i Kristi person), i Guds namn (Apg 5:5). Den individuella präst vi biktar för, är den synlige prästen. Kristus är den osynlige prästen, som är närvarande och handlar genom sin mänskliga präst. (Läs om Guds nåd Luk 15, Joh 8:1-11, Hes 33).

Ordning för bikt:
 1. Gör korstecknet.
 2. Tala om hur lång tid det var sedan din senaste bikt.
 3. Bekänn synderna beträffande deras sort och antal. Det är en synd att avsiktligt dölja någon dödssynd (Apg 5:5).
 4. Tag emot botgöring och råd.
 5. Be en akt av ånger (Ps 51). Tag emot avlösningen.
 6. Gå och gör din botgöring (2 Sam 12:13, 14, 1 Krön 21:8-13).

Om du glömmer hur gör skall bikta dig, tala då i enkelhet med prästen, och han kommer att hjälpa dig.

En akt av ånger

O, min Gud, jag är hjärtligt ledsen över att förolämpat dig, och jag avskyr alla mina synder, ty jag fruktade att gå miste om himlen och för helvetets plågor men allra mest eftersom de har har förolämpat dig, min Gud, som helt är god och förtjänar hela min kärlek. Jag är fast besluten att med din nåds hjälp bekänna mina synder, att göra bot och att ändra mitt liv. Amen.

De tre villkoren för en dödssynd:

 1. Allvarligt objekt - tanken, ordet, handlingen eller det man underlåtit måste vara något allvarligt fel, eller man tror att det har varit så. (Luk 12:47,48, 1 Mos 20:1-8).
 2. Tillfredsställande eftertanke - personen måste vara medveten om det allvarliga felet (ha reflekterar över detta, innan det utfördes.)
 3. Viljans fulla samtycke (fritt val att begå synden).

De två stora buden:

I "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd." (5 Mos 6:5, Matt 22:37-39), Detta motsvarar de första tre av de tio buden. II. "Du skall älska din nästa som dig själv". (3 Mos 18:9, Matt 22:37-39). Detta motsvarar de sju sista.

En samvetsrannsakan enligt de tio buden (2 Mos 20:1-17, 5 Mos 5:6-21).

 1. Du skall inga andra gudar hava jämte mig.. Har jag tillbett den sanne Guden? Har jag bett varje dag. Har jag gett större kärlek till någon eller någonting annat? Har jag trott på någon falsk religion, ockulta idéer eller astrologi?
 2. Du skall icke missbruka Guds namn. Har jag använt Guds namn endast med vördnad?
 3. Helga sabbatsdagen. Har jag låtit bli att gå till mässan på söndagar och på påbjudna dagar genom mitt eget fel ( inte på grund av sjukdom eller brist på transportmedel)? Har jag mottagit den heliga kommunionen i ett tillstånd av dödssynd? (1 Kor 11:27-29). Har jag avsiktligt varit ouppmärksam vid mässan? Har jag avsiktligt kommit sent eller gått tidigt? Har jag avhållit mig från onödigt fysiskt arbete på söndagar? Har jag ekonomiskt bidragit till kyrkan efter förmåga?
 4. Hedra din fader och din moder. Har jag älskat, hjälpt och lytt mina föräldrar och andra överordnade?
 5. Du skall inte döda. Har jag varit aktsam om min kropp eller missbrukat droger/alkohol (Gal 5:21)? Har jag på orätt sätt kränkt andra fysiskt eller i ord (Matt 5:21-26)? Har jag förlåtit alla som har kränkt mig? Har jag befrämjat eller utfört abort (Luk 1:15, 41, 44, Ps 139:13, Jes 13:18)? Har jag stympat min kropp genom kirurgisk sterilisering?
 6. Du skall inte begå äktenskapsbrott. är jag skyldig till synder mot renhet t ex :äktenskapsbrott, otukt (föräktenskaplig sex) (Gal 5:16-24, 1 Kor 6:15-20, Ef 5:5,6, Matt 15:19, Upp 22:15), orena tankar, pornografi (Ps 101:3, Matt 5:27, Hes 16:25), oanständig klädsel (Jes 3:16-24, 1 Tim 2:9,10, 1 Pet 3:1-6), onani, homosexuella handlingar (1 Mos 19:1-29, Rom 1:24-27, 1 Kor 6:10, 1 Tim 1:10) och preventivmedel (1 Mos 1:28, 38:8-10, Ps 127:3-5, 1 Mos 38:8-10)? Har jag inte haft kyrklig vigsel? Har jag undvikit att se sådant som är orent i TV och media?
 7. Du skall inte stjäla. Har jag stulit? Har jag lämnat tillbaka det jag tagit eller ersatt det med något annat?
 8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Har jag ljugit, förtalat (berättat fel om någon, vilka inte är sanna) eller skvallrat, förtalat (i onödan avslöjat någons verkliga fel)?
 9. Du skall inte ha begär till din nästas hustru. Har jag uppsåtligt sysselsatt mig med orena tankar (Matt 5:27,28)?
 10. Du skall inte ha begär till det som tillhör din nästa. Har jag sökt att bli fri från denna världens rikedom (Matt 19:16-30, Luk 6:20-26, 12:13-31, Jak 5:1-6)? Har jag gett åt de fattiga (Matt 25:31-46, 1 Joh 3:17, Jak 2:15)?

Kom ihåg att göra en samvetsrannsakan före bikten.

Av kyrkoherde H T Burke. Artikeln är översatt av Gunilla Gren med tillstånd från Fr.Francis J. Peffley's Apologetics Page


Till KATOLIKnu