Bikten - försoningens sakrament


Ordning för enskild bikt i Katolska kyrkan

Prästen och den biktande gör korstecknet och säger:

I Faderns och Sonens + och den Helige Andes namn. Amen.

Prästen uppmanar den biktande att förtrösta på Guds barmhärtighet,t.ex. med följande ord:

Gud har givit oss sitt ljus. Må du inse och bekänna din synd och så erfara hans barmhärtighet.

Den biktande svarar:

AMEN.

Därefter kan den biktande inleda sin syndabekännelse med följande (eller några andra) ord:

Jag bekänner inför Gud allsmäktig och dig min fader, att jag har syndat mycket i tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Detta är min skuld, min stora skuld.
Min senaste bikt var...

Den biktande bekänner sina synder.

Han (eller hon) kan avsluta sin syndabekännelse med följande (eller andra) ord:

Herre, rena mig från all min synd och förlåt allt vad jag har brutit. Skapa i mig Gud ett rent hjärta o giv mig på nytt en frimodig ande.

Prästen säger några ord av förmaning, råd och uppmuntran samt anger en lämplig bot.

Prästen ger avlösningen:

Gud, barmhärtighetens Fader, har genom sin Sons död och uppståndelse försonat världen med sig själv och utgjutit den Helige Ande till syndernas förlåtelse. Han give dig genom sin kyrkas förmedling förlåtelse och frid.
Och jag löser dig från dina synder i Faderns och Sonens + och den Helige Andes namn.Amen.

Den biktande svarar:

AMEN.

Prästen:

Tacka Herren, ty Han är god.

Den biktande:

Ty Hans nåd varar i evighet.

Prästen kan tillägga:

Vår Herres, Jesu Kristi lidande, den saliga Jungfrun Marias och helgons förbön, allt gott du har gjort och ont du har lidit blive dig till läkedom för synden, tillväxt i nåden och det eviga livets lön. Amen.

Till slut säger prästen:

Herren har förlåtit dig. Gå i frid.

Nu kan den biktande säga:

Gud vi tackar dig,

och lämnar biktstolen.


Till KATOLIKnu