Påve Bendikt XVI

Förkunnelsen om Kristi evangelium går inte förbi någon
Audiens för biskopar från Mexiko.

Rom den 29 september 2005 (zenit.org) - Med anledning av "Ad-limina" besöket med den tredje gruppen av mexikanska biskopar gav påven Benedikt XVI i fredags på det påvliga sommarresidenset i Castel Gandolfo en uppmaning att djärvt och beslutsamt förkunna Kristi evangelium trots alla vedervärdigheter och all modlöshet.

"I dagens samhälle får vi varken hemfalla åt sorgsenhet eller förlora entusiasmen för de pastorala programmen". Med dessa ord uppmuntrade den Helige Fadern sina gäster, biskoparna från staden Mexiko, Puebla, Jalapa och Tlalnepantla. Han påminde om, att biskopen alltid måste vända sig till alla: "till de troende, som aktivt deltar i stiftets liv, men även till de människor, som har avlägsnat sig och som söker efter meningen i sitt eget liv. Av detta skäl inbjuder jag er att fortsätta er undervisning och förkunnelse om Kristi evangelium bland människorna och därvid inte förlora modet". Den kraft som behövs må komma från den Helige Ande: "Lita på honom!"

Gud ropar på sitt folk att de skall omvända sig

I ett av sekulariseringen präglat samhälle "inför ett föränderligt och komplext panorama, som vi för närvarande har, blir hoppets dygd i de troendes gemenskap ställd på hårt prov. Just därför måste vi som apostel vara fulla av hopp och glatt lita på Guds löften". Gud skall aldrig "lämna sitt folk åt sig självt utan han uppmanar det tvärtom till omvändelse, så att hans rike blir verklighet. Guds rike innebär inte endast, att Gud finns och lever, utan även att han är närvarande och verksam i världen.

Omsorg om de fattiga

Kyrkan i Mexiko skall tvingas att urskillningslöst bekymra sig om alla människor, men framför allt om dem, som "lider under fattigdom, ensamhet och isolering". Påven Benedikt XVI talade konkret om de problematiska följderna av landsflykten, en stor utmaning för den pastorala verksamheten i städerna. Alla människor, som "i allt större antal lämnar landet i sökandet efter ett värdigare liv" må knytas in i arbetet i respektive stift. Därvid tillfaller det biskopen att ha uppgiften att stärka gemenskapen "så att de troende känner sig mer intensivt indragna i gemenskapslivet". Det skall lyckas, när Kyrkan blir "hem och skola i gemenskapen".

Varje präst, som ber, är en förebild

Den Helige Fadern förmanade biskoparna från centrala och östra Mexiko att ägna prästerna "största uppmärksamhet och energi" och att vara nära dem i alla deras verksamheter. Biskopen måste efter den gode Herdens förebild vårda en relation i prästerlig vänskaps med prästerna, sina närmaste medarbetare " Han skall därvid hjälpa dem att vara den innerliga bönens män." Bönen skall för varje präst vara en "uppmaning i hans pastorala ämbete", ty genom sin bedjande förebild skall han avlägga vittnesbörd om den transcendente Guden, och han skall på detta sätt leda sin församling in i Guds hemlighet. "Bekymra er om den särskilda situationen hos varje präst och uppmuntra honom att vara glad och förhoppningsfull, att skrida fram på den prästerliga helighetens väg, under det ni erbjuder honom den hjälp, som han behöver och som främjar broderlighet prästerna emellan". I detta sammanhang anbefallde Benedikt XVI biskoparna att fullfölja seminaristernas utbildning "med särskild omsorg" och att främja kallelsepastoralen.

Översättning till svenska från zenit.org tysk text.
top

Till KATOLIKnu