Benedikt XVI ser de andliga gemenskaperna som "väckarklocka"
i kyrkan.

Intervju med eleven hos Ratzinger, pater Michael Marmann

Publikationsdatum: 2005-09-26

MÜNCHEN, 26 september 2005 (ZENIT.org).- Pater Dr Michael Johannes Marmann, under många år ordförande för generalpresidiet för den internationella Schönstatt-rörelsen och ledare för prästgemenskapen, bemödar sig sedan några år om en djupare gemenskap mellan de olika andliga rörelserna - ett ärende, vilket den siste påven Johannes Paulus II och även hans efterföljare Benedikt XVI uttryckligt har uppmuntrat.

Prästen tog i början av sitt arbete djupt intryck av de evangeliska gemenskaperna i Tyskland, ty dessa träffade varandra regelbundet och trädde fram, stärkta genom samvaron i gemenskaperna på den katolska sidan, öppna för en ekumenisk samvaro i Schönstatt-rörelsen. På initiativ av dessa gemenskaper har pater Marmann nu på internationellt plan kämpat för att knyta företrädarna från de evangeliska gemenskaperna in i det av honom skapade nätverket av rörelser och gemenskaper. Med anledning av en audiens som ägde rum i september, stärkte påven Benedikt XVI pater Marmann i hans bemödanden om ekumenik. Den dåvarande studenten hos professor Joseph Ratzinger, den nuvarande påven Benedikt XVI, har följt sin dåvarande lärare från Münster till Tübingen och slutligen till Regensburg och känner den Helige Fadern sedan runt 40 år.

Detta år, 2005, ägde den varje år inträffande sammankomsten av studenter rum i början av september i det påvliga sommarresidenset Castel Gandolfo, 30 kilometer söder om Rom. Och även denna gång uppmanade påven sina förutvarande studenter att blicka över konfessionsgränserna och att framför allt diskutera islam.

Pater Michael Johannes Marmann föddes år 1937 i Berlin och vigdes år 1963 till präst för ärkestiftet Köln. Hos professor Ratzinger promoverades han år 1971 till teologie doktor. Ett år senare trädde han in i Schönstatt-fädernas gemenskap och blev 1983 rörelsens ledare för den tyska Schönstatt-familjen. 1991 blev han för en 12-årig tjänstetid vald till generalföreståndare för Schönstatt-fäderna och övertog därmed även ordförandeskapet i generalpresidiet för den internationella Schönstattrörelsen. Sedan 2004 är han rektor för Schönstatt-fäderna i Münchens filial och han är tillförordnad ledare för familjesammanslutningen i Tyskland.

I Schönstatts centrum i München gav prästen i en intervju för Zenit inblick i sitt samtal med Benedikt XVI.

ZENIT: Pater Marmann, ni har under många år känt Joseph Ratzinger som professor, biskop och kardinal. Ni har nu blivit personligen mottagen av honom, den nye påven, för att diskutera olika idéer rörande enheten i de olika andliga rörelserna. Vad är era intryck från detta möte?

P. Marmann: Två accenter skulle jag här vilja betona. Enheten bland de andliga gemenskaperna är ingen ny idé eller någon ny organisationsform inom Kyrkan, utan den vill tjäna livskrafterna i Kyrkan. Till Pingsten 1998 inbjöd Johannes Paulus II till Rom alla rörelser, som under det gångna århundradet rymdes i den Katolska Kyrkan. Han såg detta möte som höjdpunkten av detta år, som i den Katolska Kyrkan var ägnat den Helige Ande. Han ville på ett omfattande och världsvitt sätt foga in dessa krafter i Kyrkan.

Vår påve intresserar sig för rörelserna. Inom ramen för förberedelserna av världsungdomsdagen har han sagt till kyrkoherdarna i Roms stift, att de skulle ta hand om rörelserna, och då skall livet komma hit. Jag finner, att påven har ändrat sig enormt. Alltsedan han inträtt i sitt ämbete hämtar han på ett helt nytt och uttrycksfullt sätt in i Kyrkan alla teologiska dimensioner från alla livets händelser. Dit hör även införlivandet av de andliga rörelserna. Han är en viktig förkämpe för att rörelserna i Östkyrkan och i Världskyrkan skall, som han formulerade det, kunna verka som en "väckarklocka" för Kyrkan.

ZENIT: Påven Benedikt XVI skall inbjuda medlemmarna från de nya andliga rörelserna till Pingstfesten 2006. Skall den Helige Fadern därvid även kunna ge ekumeniska accenter?

P. Marmann: Påven intresserade sig i vårt samtal på det grundligaste för processen i närmandet i de andliga gemenskaperna. Den första impulsen utgick ju för sju år sedan, efter den första sammankomsten år 1998. Chiara Lubich, grundarinna av Fokolare- rörelsen, Andrea Riccardi från Sant'Egido och Salvatore Martinez, ordförande i den katolska, karismatiska förnyelsen i Italien, reagerade då omedelbart: De träffades först och gav så impulsen för att även andra ansvariga och grundare av kyrkliga rörelser skulle ansluta sig till denna organiserande sammankomst. Jämte Don Giussani, den avlidne grundaren av "Comunione e Liberazione" ("Gemenskap och befrielse") och Frances Ruppert, den internationellt ansvariga för Cursillo-rörelsen, började även jag i hela Schönstatt-familjens namn att förpliktiga mig till detta enhetens förbund.

Det var mycket rörande för mig, när i augusti 2000 mer än 80 ansvariga och medlemmar från evangeliska rörelser och kommuniteter, däribland 18 evangeliska präster, bröt upp för att besöka gemenskapen Sant'Egido, centrum för Fokolare- rörelsen och den katolska karismatiska förnyelsen i Italien. Ett år senare följde den första ekumeniska sammankomsten med över 5000 deltagare Vår Frus domkyrka här i München i december 2001. Därpå följde den internationella ekumeniska kongressen i maj 2004.

Nu står vi inför planeringen av Stuttgart II, en andra internationell sammankomst för andliga gemenskaper, som nu på en gång planeras för år 2007.

Från de evangeliska syskonen ur kretsen med ledare för de andliga gemenskaperna kom man till mig med bönen att tillfråga påven om en audiens. Denna önskan finns där helt uttryckligt, och jag kunde och ville inte neka till att överlämna den till den Helige Fadern. Påven har sedan uttryckligt försäkrat mig, att han våren 2006 skall ge en audiens för en internationell krets av ledare för andliga gemenskaper från det evangeliska området

Från tyskt språkområde skall han sedan, om Gud vill, i Vatikanen ta emot till exempel en Friedrich Aschoff från den andliga församlingsförnyelsen eller kyrkoherde Ullrich Parzany, generalsekreterare för Kristiga Föreningen för unga män, som arbetat i Tyskland för nyevangelisering.

ZENIT: Till Pingsten 1998 hade lekmannarådet flera hundra delegater från rörelserna inbjudits till Rom för en kongress, som varade flera dagar. Tror ni, att det även år 2006 skall bli en sådan kongress och att även företrädare från de evangeliska gemenskaperna skall delta i den?

P. Marmann: Jag har uttryckligt frågat den Helige Fadern, om en representation från evangeliska kristna, som är organiserade i andliga rörelser, skulle var möjlig vid detta tillfälle. Påven har i denna fråga, utan att här vara indiskret, ofta visat och försäkrat, att det påvliga lekmannarådet, som ju verkställer denna sammankomst, skall ta hänsyn till denna punkt.

ZENIT: I början av vårt samtal har ni talat om en förmanande önskan hos påven om en "väckarklocka" för Kyrkan. I vilket sammanhang har Benedikt XVI sagt detta?

P. Marmann: Vet ni, för mig har hans andliga vägvisning vid slutet av sammankomsten (för hans dåvarande studenter) berört mig redan i inledningen av vårt personliga samtal i biblioteket i Castel Gandolfo. Den 4 september förklarade påven med avseende på söndagsevangeliet (Matt 18:15-20), att den helige Augustinus har liknat det besynnerliga, apatiska tillståndet i många församlingar på hans tid vid de "sömnsjuka". Och många gånger skulle det gälla att gripa till radikala åtgärder för att råda bot för den koma, som utan behandling ovillkorligt skall leda till döden.

Påven känner ju kyrkofädernas texter utantill, och så citerade han ordagrant, hur Augustinus hade varnat: "Om man inte väcker de sömnsjuka, då dör de en 'stilla död'" - denna eftertryckliga förmaning från påven måste egentligen offentliggöras på tyska, menar jag.

Den Helige Fadern använde denna bild av "sömnsjuka" i alla gudlöshetens situationer i vår Kyrka och vårt samhälle. Han använde enträget "väckarklockan" för Kyrkan, det gav han förmanande med på vägen. Och denna uppgift borde de andliga gemenskaperna ställa sig tacksamma inför, när de är beredda att ta på sig sin profetiska kallelse och nåd från Gud.

Översättning till svenska från zenit.org tysk text.


Till KATOLIKnu