Exorcism


Denna sida uppdaterades 2019-03-31

Intervju med f. Gabriele Amorth

Don Gabriele Amorth är exorcist i Roms stift och hedersordförande i exorcisternas förening, som grundades 1990, i vilken han var ordförande fram till år 2000. Under sin vistelse i Medjugorje i juli 2002 intervjuades han av f. Dario Dodig.

Don Gabriele, skulle du vilja vara vänlig och tala om för oss, vad exorcism är?
Exorcism är en offentlig bön i Kyrkan gjord med Kyrkans auktoritet, eftersom den utförs av en präst på biskopens vägnar; det är en bön om befrielse från demonen, från demonens onda inflytande eller det onda som har framkallats av demonen.

När vi talar om exorcism, kan du då tala om för oss, hur Satan kan ha inflytande på de kristna?
Satans inflytande är ofantligt. Satan handlar på två olika sätt. Satans vanliga agerande är, när Satan frestar människor till det onda. Alla människor är från sin födelse till sin död indragna i denna strid mot Satan, som frestar dem till det onda. Jesus underkastade sig själv frestelsen, som kom från Satan, eftersom han hade en mänsklig natur. Bortsett från det vanliga agerandet handlar Satan även på ett ovanligt sätt, som består i att framkalla skadliga oroligheter, som kan gå över till satanisk besatthet.

På tal om besatthet, hur kan vi försvara oss själva mot Satan?
Vi måste först tala om förhindrande - vad vi skall göra för att undvika dessa onda företeelser. Åtgärderna för att förhindra detta är att leva i Guds nåd, att vara trogen i bönen och att inte utföra gärningar, som öppnar dörren för demonen, särskilt låta bli att utföra ockulta handlingar. Det finns tre huvudsaliga handlingar i ockultism: magi, spiritism och satanism. Den som är dedicerad för dessa ting utsätter sig själv för demonens extraordinära handling.

Är Satans inflytande i världen i dag starkare än tidigare, särskilt hans inflytande på ungdomen, till exempel genom musik?
I dag har Satan fria händer. Detta innebär inte, att han har mer makt än förr, men dörren är vidöppen för honom. Först och främst lever vi idag i en tidsepok med liten tro. Den är rent matematiskt: när tron avtar, växer vidskepelsen. När vi överger Gud, lämnar vi oss själva åt bruk, som öppnar dörren för Satan, först och främst genom omoralen i vissa föreställningar, den stora mängd filmer som visar våld, skräck eller sex. Frånsett detta har media kastat fram första planen och givit popularitet åt gestalter som trollkarlar och mager, och så ger de publicitet åt sina verk.

Är exorcismen den högsta graden av handling mot Satan? Finns det andra medel som kan komma före denna sista grad?
Omvändelse! Det första vi ber människor, som kommer till oss är, att de skall leva i Guds nåd, vara trogna ett intensivt sakramentalt liv och ett liv i bön. Efter detta uppmuntrar vi dem, om det är nödvändigt, att ta emot bön om helande och befrielse, såsom det praktiseras i den katolska karismatiska förnyelsen. Efter ett antal sådana böner har personen antingen blivit befriad eller finns det uppenbart behov att utföra själva exorcismen. När vi utför exorcismen kom då ihåg, att exorcismen är en bön, där resultatet inte alltid kommer omedelbart. Ibland behövs det flera års exorcism för att en person skall bli befriad.

Är exorcismen den högsta form av handling i Guds namn?
Teoretiskt sett, ja. Inte desto mindre måste vi komma ihåg andra faktorer, som är mycket viktiga inför Gud. Exorcismen är en bön. Likt alla böner är den mer effektiv ju starkare tron är. Tron har fundamental vikt. Det är därför vi ofta har läst i helgonens biografier, att de har befriat människor från djävulsk besatthet, utan att själva ha varit exorcister.

När vi talar om Satan och satanisk handling, känner vi vanligen fruktan inom oss...
Det är eftersom vi inte längre är vana vid exorcism. Prästerna i allmänhet tror mycket lite på Satans extraordinära handling. Om en biskop föreslår dem att utföra exorcism, blir de rädda, som om de tänker: "Om jag lämnar djävulen i fred, kommer han att lämna mig i fred. Om jag strider mot honom, kommer han att anfalla mig." Detta är fel. Ju mer vi strider mot Satan, desto räddare är han för oss.

Vår Fru säger ofta i sina budskap i Medjugorje, att Satan är stark, och hon inbjuder oss att be, att fasta och att omvända oss.
Ja, det är sant. I en italiensk tidning hade jag tillfälle att kommentera vår Frus budskap, när hon talar om Satan. Hon talade ofta om detta. Hon betonade, att Satan är mäktig, och att han vill förstöra hennes planer. Hon inbjöd oss att be, att be, att be.

I sina budskap talade Vår Fru om rosenkransen, om tillbedjan av det heliga sakramentet, om bön inför korset, och hon sade även, att krig kunde hindras genom bön.
Ja. Genom bön kan vi till och med hindra krig. Jag har alltid förstått Medjugorje som en fortsättning av Fatima. Enligt Vår Frus ord i Fatima skulle det, om vi hade bett och fastat, inte ha funnits något Andra världskrig. Vi har inte lyssnat på henne, och därför fanns det ett krig. Även här i Medjugorje kallar vår Fru ofta till bön för freden. I sina uppenbarelser presenterade Vår Fru sig alltid under annat namn för att visa målet för sina uppenbarelser. I Lourdes presenterade hon sig som den Obefläckade Avlelsen, i Fatima som den heliga Rosenkransens Drottning. Här i Medjugorje presenterade Vår Fru sig själv som Fredens Drottning. Vi minns alla orden: "Mir, mir, mir" (fred, fred, fred) som skrevs på himlen alldeles i början av uppenbarelserna. Vi ser klart, att mänskligheten löper risk för krig, och Vår Fru insisterar på bön och kristet liv för att uppnå fred.

I sina budskap betonar Fredens Drottning också fastan, som har blivit lite glömd i Kyrkan. Hon talar om fasta i enlighet med det som står skrivet i evangelierna - att genom fasta och bön kan vi avlägsna all inverkan från Satan.
Det är sant. Vår Fru talar först i Fatima och sedan här i Medjugorje ofta om bön och fasta. Jag tror, att det är mycket viktigt, eftersom människor i vår samtid följer konsumismens ande. Mänskligheten söker undvika alla slags offer, och så utsätter den sig själv för synd. För det kristna livet behöver vi utöver bön en viss stramhet i livsföringen. Om det inte finns någon stramhet i livsföringen, finns det ingen uthållighet i det kristna livet. Jag vill ge dig ett exempel - i dag skiljs man så lätt i familjerna. Man firar bröllop, men paren skiljs snabbt. Det händer, eftersom de inte längre är vana vid offer. För att leva tillsammans måste vi vara i stånd att även acceptera andras brister. Saknaden av offrets anda leder till det faktum, att vi inte lever det kristna livet i dess fullhet. Vi ser med vilken lätthet man utför abort, på grund av bristen på beredvillighet att göra offer för att uppfostra barn. Detta är hur den första anledningen till äktenskap håller på att förstöras. Detta är eftersom det inte finns något praktiserande att göra offer. Endast om vi själva är vana vid offer, kommer vi att bli i stånd att leva ett kristet liv.

Frukterna från Medjugorje är talrika. Omvändelserna är många. En teolog säger, att här har himlen kommit ner till jorden. Vår Fru inbjuder oss att helt överlämna oss själva till henne, så att hon kan leda oss till Jesus. Är inte detta det väsentliga för det kristna livet?
Utan tvekan? Medjugorje är verkligen en plats, där man lär sig att be men även att uppoffra sig själv, där människor blir omvända och förändrar sina liv. Inflytandet från Medjugorge har världsvid betydelse. Det är tillräckligt att tänka på hur många bönegrupper, som har kommit till stånd genom inspiration från Medjugorje. Jag leder även en bönegrupp, som jag startade år 1984. Denna grupp är redan 18 år gammal. Vi lever en eftermiddag på så sätt som man lever i Medjugorje. Det finns redan 700 eller 750 människor. Vi mediterar alltid över Vår Frus budskap den 25:e dagen i månaden, och jag läser alltid detta budskap i relation till en mening från evangeliet, ty vår Fru säger inte något nytt. Hon inbjuder oss att göra det som Jesus tänkte, att vi skulle göra. Grupper sådana som min finns över hela världen.

Är det sant, att Medjugorje är en "stor munsbit" för Satan? Säkerligen. Medjugorje är en fästning mot Satan. Satan hatar Medjugorje, eftersom det är en plats för omvändelse, för bön och för förändring av livet.

Skulle du vilja ge oss ditt råd?
Marias "testamente", hennes sista ord skrivna i evangeliet är "Gör det han säger åt er". Här i Medjugorje insisterar Vår Fru igen på att lagarna i evangeliet respekteras. Eukaristin är i centrum i alla Medjugorje-grupper, ty Vår Fru leder oss alltid till Jesus. Detta är hennes huvudsakliga angelägenhet: att få oss att leva Jesu ord. Detta är det jag önskar var och en. Må den Obefläckade be för er, så att Guds välsignelse kan komma ner över er alla. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

Tack, fader, och må Gud ge dig ett långt liv!

översättning till svenska av Gunilla Gren från The Medjugorje Web http://www.medjugorje.org


Till KATOLIKnu