Kristi kyrka växer genom Petrus starka tro


Ur en predikan av Leo den store

En enda man, Petrus, blev utvald ur hela världen att förestå alla folk, som blir kallade, och alla apostlar och alla kyrkans fäder. Trots att det i kyrkan finns många präster och herdar, leder dock Petrus alla dem vilkas huvud och konung är Kristus. Mina älskade, genom denna utnämning tilldelade Gud denne man en stor och underbar delaktighet i sin makt. Om Gud gav de övriga ledarna liknande gåvor som Petrus, så var det genom honom som Gud inte vägrade dem det.

Herren frågade en gång alla apostlarna vad människorna tänkte om honom. Så länge det rörde sig om de okunnigas osäkerhet, berättade de alla samma sak.

Men när han frågade vad lärjungarna själva ansåg, var det den främste bland apostlarna som var den förste att bekänna Herren. Och när Petrus hade sagt: Du är Messias, den levande Gudens son, svarade Jesus: Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Det betyder: Du är salig, därför att min fader har undervisat dig. Ingen världslig åsikt vilseledde dig, utan du blev undervisad av ingivelse från himlen. Ingen av kött och blod, utan han vars enfödde son jag är, har uppenbarat mig för dig.

Och Jesus fortsatte: Och jag säger dig, vilket betyder, att liksom min fader har uppenbarat min gudomlighet för dig, så förkunnar jag för dig din höga ställning: du är Petrus. Det betyder: jag är den oförstörbara klippan, hörnstenen som förenar de båda, (jfr Ef 2:15) grunden utan vilken ingen annan kan läggas. Du är likväl också en klippa därför att du blivit stärkt genom min kraft, så att du och jag tillsammans må dela på det som för mig är en egen fullmakt.

Och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. På denna bärande grund, säger han, vill jag upprätta ett evigt tempel och min kyrka skall resa sig upp mot himlen på denna tros fasthet.

Dödsrikets portar skall aldrig få makt över denna bekännelse, inte heller skall dödens bojor hålla den bunden. Din röst är livets röst: Liksom den lyfter upp till himlen dem som bekänner den, så störtar den ned i helvetet dem som förnekar den.

Därför säger Jesus till Petrus: lag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall var löst i himlen.

Rätten till denna fullmakt gavs också till de övriga apostlarna och lagföreskrifterna har förts vidare till kyrkans alla ledare. Men det var inte en handling utan mening att lämna i en enda mans vård vad som skulle förmedlas till alla. Uppdraget gavs åt Petrus på ett särskilt sätt, ty hans förebild står inför ögonen på kyrkans alla ledare.


Till KATOLIKnu