Fader Cantalamessa om påskens tro och budskap

"Herren är uppstånden och man såg honom leva"

Rom, 7 april 2007 (zenith.org). - Här är en översättning av en kommentar av det påvliga hushållets predikant, kapucinen fader Raniero Cantalamessa, om läsningarna för Påskdagens liturgi.


Han är uppstånden!

Historiska fakta som pekar på uppståndelsen.

Påskdagens texter: Apg 10:34a, 37-43; Kol 3:1-4; Joh 20:1-9


Vi ser i fenomenet med självmordsbombare, att det finns män som dör för en falsk eller till och med ond orsak, där de engagerar sig felaktigt, men i god tro att orsaken är en värdig sådan.

Inte ens Kristi död bevisar sanningen i hans fall utan endast det faktum, att han trodde på dess sanning. Kristi död är det yttersta beviset på hans kärlek men inte på hans sanning. Denna sanning är på ett adekvat sätt bevisad endast genom uppståndelsen. "De kristnas tro", säger Augustinus, "är Kristi uppståndelse. Det är inte någon stor sak att tro att Jesus dog; även hedningarna tror det, alla tror det. Den i sanning stora saken är att tro, att han är uppstånden."

Om vi håller oss till det skäl som har lett oss till denna punkt, måste vi för ögonblicket lämna tron åt sidan och hålla oss till historien. Vi skulle vilja försöka svara på följande fråga: kan Kristi uppståndelse definieras som en historisk händelse, i termens vanliga innebörd, dvs. "hände den verkligen"?

Det finns två fakta som erbjuds historikerns betraktelse och tillåter honom att tala om uppståndelsen. För det första lärjungarnas plötsliga och förklarliga tro, en tro så ihärdig att den kunde uthärda martyrskapets prövning; för det andra förklaringen av denna tro som har överlämnats av dem som hade den, dvs. lärjungarna. I det avgörande ögonblicket, när lärjungarna togs till fånga och avrättades hade lärjungarna inte några tankar på uppståndelsen. De flydde och uppfattade Jesu fall som avslutat.

Under tiden måste något infalla som på kort tid inte endast framkallade en radikal förändring av deras själsliga tillstånd utan ledde dem till en helt annan verksamhet och till grundandet av Kyrkan. Detta "någonting" är den historiska kärnan i påskens trosinnehåll. Det äldsta vittnesbördet om uppståndelsen är det av Paulus: "Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv.

Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster" (1 Kor 15:3-8).

Dessa ord skrevs omkring 56 eller 57 e.Kr. Men kärnan i texten utgörs av en äldre trosbekännelse, som Paulus själv säger sig ha tagit emot av andra. Om man beaktar att Paulus själv lärde dessa ting omedelbart efter sin omvändelse, kan vi datera dem till omkring 35 e.Kr., dvs. fem eller sex år efter Kristi död. Det är sålunda ett vittnesbörd av enastående historiskt värde.

Berättelserna av evangelisterna skrevs några årtionden senare och avspeglar en senare fas i Kyrkans reflektion. Men kärnan i vittnesbördet förblir oförändrat. Herren är uppstånden och sågs levande. Till detta läggs ett nytt element, kanske fastställt av ett apologetiskt intresse och på så sätt av mindre historiskt värde: insisterandet på det faktum att graven var tom. Även för evangelisterna är uppenbarelserna av den uppståndne Kristus avgörande fakta.

Uppenbarelserna bevisar icke desto mindre en ny dimension hos den uppståndne Kristus, hans sätt att vara "enligt Anden," som är nytt och annorlunda med hänsyn till hans tidigare sätt att existera, "enligt köttet." Till exempel kan han inte kännas igen av alla som ser honom, utan endast av dem han ger förmågan att känna igen honom. Hans kroppsliga tillstånd är annorlunda än tidigare. Kroppen är fri från fysiska lagar: den går in och ut genom stängda dörrar; den uppenbarar sig och försvinner.

Enligt en annan förklaring av uppståndelsen, framkastad av Rudolf Bultmann och fortfarande framlagd i dag, är det här frågan om psykogenetiska visioner, dvs. subjektiva fenomen liknande hallucinationer. Men om detta vore sant, skulle det till slut utgöra ett större mirakel än det som sådana förklaringar önskar förneka. Det förutsätter att olika människor faktiskt i olika situationer och belägenheter hade samma intryck, samma hallucination.

Lärjungarna kunde inte ha bedragit sig själva: de var begränsade människor - fiskare - inte alls benägna för visioner. De trodde inte de första visionerna; Jesus måste nästan besegra deras motstånd: " Förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt?" De kunde ännu inte vilja bedra andra. Alla deras intressen motsatte sig detta; de skulle kunna ha varit de första att känna sig själva bedragna av Jesus. Om han inte var uppstånden, vad skulle det då tjäna till att möta förföljelse och död för hans skull? Vilken materiell fördel skulle de ha fått av det?

Om uppståndelsens historiska karaktär - dvs. dess objektiva och inte endast subjektiva beskaffenheten - förnekas, blir Kyrkans födelse och tron ett ännu mer oförklarligt mysterium än själva uppståndelsen. Det har på goda skäl iakttagits, att "föreställningen att den kristna historiens vördnadsvärda byggnad är lik en enorm byggnad balanserad på ett irrelevant faktum, utan tvekan är mindre trovärdig än hävdandet att hela händelsen - och det innebär även det mest betydande faktumet inom den - verkligen hade en ställning i historien jämförbar med den ställning Nya testamentet tillskriver den."

Var kommer den historiska forskningen om uppståndelsen in? Vi kan se det i de ord Emmauslärjungarna uttalade: Några lärjungar gick till Jesu grav på Påskdagens morgon och de fann att det förhöll sig så som de kvinnor som hade gått dit före dem sagt, men "honom själv såg de inte." Historien måste även själv ta sig till Jesu grav och se, att det var såsom vittnena har sagt. Men den ser inte den Uppståndne. Det är inte tillräckligt att iaktta frågorna historiskt. Det är nödvändigt att se den uppståndne Kristus, och detta är något historien inte kan göra; endast tron kan det.

Ängeln som visade sig för kvinnorna på Påskdagens morgon sade till dem: "Varför söker ni den levande här bland de döda?" (Luk 24:5). Jag måste bekänna att vid slutet av dessa reflektioner känner jag att denna tillrättavisning även är riktad till mig. Det är som om ängeln skulle säga till mig: "Varför slösar du bort tiden med att söka den levande och den som verkar i Kyrkan och i världen bland döda mänskliga och historiska argument? Gå istället och säg till hans bröder att han har uppstått."

Om det hängde på mig, är detta det enda jag skulle göra. Jag har sedan trettio år tillbaka slutat att lära ut historien om det kristna ursprunget för att ägna mig själv åt att förkunna Guds rike, men nu när jag står inför de radikala och ogrundade förnekandena av evangeliernas sanning har jag känt mig förpliktad att ta upp verktygen i mitt yrke igen.

Det är därför jag har beslutat att använda dessa kommentarer till söndagarnas evangelier att motarbeta en tendens som ofta är motiverad av kommersiella intressen och hjälpa dem som kanske läser mina iakttagelser att bilda sig en opinion om Jesus som är mindre influerad av det som ropas ut i världens reklam.

Översättning till svenska från zenit.org engelsk text.