Islam


Grundläggande tolkningsfrågor

Islamtolkning

Religion ska tåla kritik   Ordet "islamofobi" som har blivit ett begrepp som mera fördunklar än förklarar. Visst finns det många människor som tycker illa om islam, ibland är denna antipati grundad på okunnighet men inte alltid. Det måste vara tillåtet att också ganska hårdhänt få kritisera islam och diskutera dess ställning i Europa utan att för den sakens skull anklagas för islamofobi som antyder ett patologiskt tillstånd. Kristendomen har länge kritiserats, förlöjligats och släpats i smutsen utan att dess kritiker har pådyvlats något slags sjukdom som självutnämnda goda krafter måste hitta bot på. Anders Malm tolkar världen på ett sätt som gör att han hittar islamofobi överallt. I det franska förbudet mot att bära slöja i statliga skolor ser han denna sjuka. Han glömmer att säga att förbudet omfattar alla iögonenfallande religiösa symboler, som judisk kippa och kristet kors. Han nämner inte heller att beslutet faktiskt fick stöd av många muslimska kvinnor som i det såg inte ett utslag av islamofobi utan i stället en befrielse från religiöst och patriarkalt förtryck. Malm talar inte heller om att en framstående muslimsk intellektuell som Mohammed Arkoun var med i den utredning som lade fram förslaget. Carl Rudbeck, DN 20 februari 2008

Ayaan Hirsi Ali – älskad och hatad Problemet är att de inte är rasister, förstår du. De säger att de har en bättre lösning på invandringsfrågan. Det är det första. För det andra är rasismen som jag ser i Europa idag inte så mycket den klassiska rasismen vit mot icke-vit utan icke-vit mot vit. Om du ser på den islamiska diskursen så är det ren rasism. Det handlar bara om vi och dem. Om du inte är muslim ska vissa rättigheter gälla, om du är muslim gäller andra rättigheter. Rakel Chukri Sydsvenskan 071202

Vem är tröstaren?Koranens tolkning av det nytestamentliga begreppet "parakleitos" och Jesu syn på det.Av Silas answering-islam.org

"Ahmed" Förväxlad med Parakleten (Den helige ande)Översättning till svenska från Answering-islam Home Page

Påven och Profeten Äntligen har en ledare talat ut om de verkliga och väsentliga meningsskiljaktigheterna i kampen mellan västvärlden och islam, så som de härrör ur en tvist inom själva islam över de allra viktigaste frågorna: Är Allah bortom och står över förnuftet? Får Koranen underksastas förnuftets analys? Kan Allah vara oförnuftig och motsäga sig själv eller beordra våld? av Robert R. Reilly, Katolsk Observatör

Vatikanens förklaring av Påvens ord om islam i Regensburg När det gäller den bysantinske kejsaren Manuel II Palailogos bedömning, som påven citerade i sitt föredrag i Regensburg, hade den helige Fadern alls inte avsikten att hålla med i det kejsaren sade. Han använde den enbart som tillfälle för att inom det akademiska sammanhanget och som ett komplement till en fullständig och uppmärksam läsning av texten, erbjuda några reflektioner om ämnet som berör förhållandet mellan religion och våld i allmänhet och detta ledde till en klar och tydlig vägran att erkänna att våld kan motiveras med religionHela talet i svensk översättning, Katolsk Observatör 16/09/2006

Citaten som Påven använde i Regensburg som väckt vrede inom den muslimska världenPåven: "Kejsaren (Manuel II Palailogos omkring år 1391) begrundar vari det absurda ligger att vilja utbreda tron genom våld. Detta står i motsats till Guds väsen och till själens väsen. ”Gud finner inget behag i blod och det står i strid mot Guds väsen att handla i motsats till förnuftet. Tron är själens frukt, inte kroppens. Den som vill föra någon till tron behöver alltså kunna tala väl och resonera på rätt sätt, inte bruka våld och hotelser... För att övertyga en förnuftig själ behöver man inte en stark arm, inte vapen eller något annat medel med vilket man kan hota någon till döden...” Katolsk Observatör 12/09/2006

Benedictus XVI:s om förhållandet mellan tro och förnuft i kristen & muslimsk teologi. Påven: "övertygelsen att det strider mot Guds natur att inte handla förnuftigt var självklar i den tradition som präglats av grekisk tanke.-För den muslimska läran är Gud däremot absolut transcendent så att hans vilja inte är bunden till någon av våra kategorier, inte ens förnuftet, sade påven, och citerade en muslimsk tänkare som menar att Gud inte ens är bunden av sitt eget ord. Vatikanradion 13/09/2006

Islam visar sitt mörkaste ansikte Den danska tidningen har visat prov på taktlöshet. Men diplomatiska förfaranden, bojkotter, protester och hot som uttryck för kritik mot karikatyrerna mot Mohammed som har publicerats i flera tidningar i väst, riskerar att på nytt visa islam som en mörkerreligion, gammaldags och oförmögen att existera i vår moderna värld. Detta menar professor Samir Khalil Samir SJ, egyptisk kristen teolog och författare, verksam i Libanon. Katolsk Observatör - Asia news, 2006-02-22

Religionen behöver ktitik Det är möjligt att tala om mer eller mindre goda tolkningar, att, i relation till de värden vårt samhälle vill slå vakt om, bedöma i hur hög grad en specifik religiös tolkning är mer eller mindre god. Bristen på kritik är också ett underkännande - som om troende människor är från en annan planet, omöjliga att kommunicera med, ociviliserade, primitiva och dumma. Att kritisera innebär att man tar saker på allvar och att man betraktar den kritiserade som en jämlike. religionernas absolut viktigaste uppgift är att bekämpa den egna fundamentalismen. Först då vi bekämpat destruktiva och kärlekslösa religiösa tolkningar och attityder - gärna med hänvisning till förnuft och allmänmänskliga värderingar - kan religion bli en viktig kraft i vårt gemensamma projekt att skapa ett godare samhälle. ANN HEBERLEIN doktor i etik, Sydsvenskan, 2006-02-22

Muhammed

Vatikanen och muslimska lärda protesteratgemensamt mot publicering av Muhammedkarikatyrerna. Från Vatikanen och det sunnimuslimska lärosätet al-Azhar i Kairo kom på onsdagskvällen helt motsatta tongångar. De fördömde i ett gemensamt uttalande både publiceringen av nidteckningar och det växande antalet attacker mot islam och : dess profet. Bakom uttalandet stod enligt nyhetsbyrån AFP den dialogansvarige i katolska kyrkan, kardinalen Jean-Luis Tauran, och schejk Abd al-Fat-tah Alam, som har motsvarande position vid al-Azhar. Sydsvenskan 28 febuari 2008, Vatikanstaten den 28 februari 2008 (zenith.org)

Katolske biskopen kritisk till publicering av Muhammedbilderna"Det är ogenomtänkt att på nytt provocera och kränka troende människor. Det gagnar inte yttrandefriheten utan är bara ägnat att riva upp gamla sår och underblåsa en konflikt som äntligen borde få biläggas." Biskop Anders Arborelius, Pressmeddelande Stockholms katolska stift 2008-02-13

Okej med Jesus i kiss men inte Muhammed med en bomb på huvudet? Fotografier på en sexualiserad Jesus och satirteckningar på Muhammed bemöts på två helt olika sätt. I det ena fallet är det kritikerna som ska lära sig tolerans, trots att kritiken egentligen inte ens handlade om rätten att visa sådana bilder utan om att de skulle placeras i en kyrka. I det andra fallet är det de som har publicerat bilderna som ska lära sig toleransAv MARIE SÖDERQVIST 2006-02-08

Muhammed-tecknaren talar ut i tidning. Nu bryter Kurt Westergaard tystnaden och säger att han inte ångrar någonting. - Inspirationen fick jag från terrorism som får sin andliga ammunition från islam, säger han. Aftonbladet, 2006-02-19

Muhammed-bilder vanliga inom islam Ibland har profeten hyllats genom avbildningar, ibland genom bildförbud. Bilderna i Jyllands-Posten är dock oförsvarliga och tidningarna som valt att publicera dem spelar både högerextremister och bin Ladin-anhängare i händerna. Mohammad Fazlhashemi, docent och universitetslektor i idéhistoria, Umeå universitet, Expressen 2006-02-06

Abu Labans roll i Muhammedaffären: att fara med osanningar och överdrifter Delegationerna visade under sina besök upp en mapp med 43 sidor från Abu Labans kansli. Den innehöll inte bara Jyllands-Postens tolv Muhammedkarikatyrer och en satirisk tidningssida från Weekendavisen. Den inkluderade även andra bilder som uppgavs föreställa Muhammed som pedofil och gris – bilder som enskilda muslimer upprörts över och skickat privat till Islamiska trossamfundet.Sydsvenskan 2006-02-11

Grisbild var inte ett hån av profetenDansk imam reste till Mellanöstern före konflikten och visade upp bilder som inte tillhörde serien av 12 bilder som Jyllands-Posten publicerat på islams profet. Karen Söderberg, Sydsvenskan 2006-02-09

Bildförbudet utan stöd i KoranenMånga uttalar sig om en företeelse inom islam som om den vore helt oproblematisk ur islamisk teologisk synpunkt. Alla muslimer påstås omfatta ett bildförbud och inga reflektioner görs kring bildförbudet i relation till tid och plats, eller till olika muslimska tolkningstraditioner. Stereotypiserande uttryck som "islam säger" dominerar i många förklaringar. Utifrån en islamologisk horisont är emellertid saken inte lika enkel som den kan presenteras av såväl hobbyislamologer som troende muslimer. Om man så tolkar bråken, hoten och förvirringen kring Muhammedbilderna ur ett religionsvetenskapligt perspektiv, visar det sig att det som skett efter bildernas publicering även kan kopplas till förändringsprocesser som berör religioner och samhällen globalt. LEIF STENBERG docent i islamologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. TORSTEN JANSON fil dr i islamologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. SvD 2006-02-08

Den somalisk-holländska parlamentarikern Ayaan Hirsi Ali om Muhammed-teckningarna. Publiceringen av teckningarna har satt igång en välbehövlig diskussion om om profeten. Islam har inte genomgått den reformation som kristendommen och judedomen har gjort under tvåtusen år. Tvärtom har islam stagnerat, eftersom den baserar sig på regler från ett stamsamhälle. Nu tvingas alla muslimer i Danmark och i andra europeiska länder att tänke över, hur de skall förhålla sig til muslimska tabuer som inte stämmer överens med tillvaron i ett modernt demokratisk samhälle" svensk översättning, Jyllands-Posten 2006-02-06

Påven om publiceringen av Muhammed-karikatyrernaReell eller verbal intollerans, oavsett varifrån den kommer, är alltid ett hot mot freden. Zenit.org 2006-02-05

Nordiska biskopar beklagar karikatyr av MohammedGång på gång tycks det som om vissa opinionsbildare i Norden känner sig fullkomligt fria att säga vad som helst utan att visa någon respekt för andra människors övertygelse och tro. Vi välkomnar fri och öppen diskussion i syfte att söka sanningen, men i ett sammanhang och klimat av ömsesidig respekt och kunskap om vad det är man talar om. Katolska Biskopsämbetet Stockholm

Om de muslimska reaktionerna på MuhammedkarikatyrernaPressfrihet till varje pris? Fråga prästen.nu 2006-02-03

Danska lutherska biskopar: Muslimer hånar också vår religion Muslimer som bränt den danska flaggan (Danebrog) hånar en kristen symbol, nämligen korset. Hela denna sak har visat oss danskar, att religionen för några är så viktig, att det är nödvändigt att visa respekt. Men att man bränner korset på den danska flaggan visar även, att de ogenomtänkta handlingarnas skam sker åt båda hållen. Muslimerna tänker sig inte heller för. Det är en snöboll de börjar rulla. Om vi inte ser upp, är vi med om att förolämpa varandra". Jyllandsposten 30 januari 2006

Iranska karikatyrer om förintelsen Det kommer att bli en internationell tävling om Förintelsen, sade Farid Mortazavi, bildredaktör på dagstidningen Hamshahri. Han förklarade att det sker i syfte att vrida på perspektivet när det gäller påståendet att tidningar kan trycka fientligt material i yttrandefrihetens namn. Sydsvenskan 2006-02-06

DN har träffat karikatyrtecknarna Bland de tecknare DN talade med på torsdagen fanns högst skilda motiv för att teckna Muhammed. En av dem står helt och hållet bakom Jyllands-Postens programförklaring: att det fanns en anledning att utmana självcensuren bland intellektuella i förhållande till islam. De andra tre är mer ambivalenta: DN 2006-02-03

Motvilja mot muslimer sedan medeltiden Många fattiga muslimer bär nog på en vrede över att de inte har det lika bra som vi i väst. Många av dem är fattiga och de tycker att det finns viktigare saker, till exempel rätten till liv, medan vi tjatar om "lyxrättigheter" som tryckfrihet. Men det finns också en historisk fond till missnöjet, bland annat den "förlorarmentalitet" som härskar i Mellanöstern, särskilt i oljestaterna, där många anser att de inte har fått utdelning av sina oljerikedomar, allt sedan Irans folkvalde ledare Mossadeq störtades 1953 av CIA därför att han försökte nationalisera oljeproduktionen. - Många är uppretade ända sedan dess, och detsamma hände vid invasionen av Irak. Detta trots att USA i många fall har stått på muslimernas sida, som till exempel i Bosnien. Christer Hedin, docent i religionsvetenskap vid Stockholms universitet DN 2006-02-03

Jan Hjärpe: Hur fungerar en kedjereaktion? Hur reagerar den enkla människan, den vanliga troende, den som under livet haft berättelserna om Profeten som mönster, som symbolisk inramning av både livets högtidsstunder och svåra tider? Hur upplever man att andra, de som har makt och inflytande, hånar det som man tror på, det som man har tytt sig till? Det är just den här psykologiska insikten som J-P tydligen saknade, och därför förutsåg man inte reaktionen hos de verkligen drabbade, den folkliga fromhetens enkla människor, de som känner sin maktlöshet och sin brist på inflytande. Sydsvenskan 2006-02-01

Jordansk tidning publicerar Muhammedbilderna Den jordanske chefredaktören i tidningen al-Shihan manar militanta islamister till självkritik: ”Vad bidrar mest till att skapa fördomar om islam – de här teckningarna eller bilder på kidnappare som skär halsen av sina offer framför kameror och självmordsbombare som spränger sig själv i luften under ett bröllop i Amman?” Sydsvenskan 2006-02-03

ANALYS: Vad protesterar muslimerna egentligen emot? Kanske är det att profeten karikeras som en terrorist med en glödande bomb i turbanen som upprör. Är det i så fall inte en missuppfattning? Just den teckningen är väl inte en satir riktad mot profeten själv, utan mot de extremister som spränger bomber i religionens namn. Eller är det möjligen att flera av teckningarna har en obehaglig rasistisk anstrykning? Den sista invändningen mot Jyllands-Postens teckningar är den som har diskuterats minst. Å andra sidan är den svårare för militanta islamister att utnyttja; de har ofta själva spritt antisemitisk propaganda. Saad Hagras, redaktör för den oberoende egyptiska tidningen Nahdet Masr: ”Vi får inte glömma att några av våra imamer använder moskéerna för att förolämpa andra religioners troende". Olle Lönnaeus Sydsvenskan 2006-02-03

Inget förbud mot bilder i Koranen Det finns inget avbildningsförbud i Koranen. Förbudet mot att avbilda besjälade varelser och särskilt deras ansikten kom att ingå i muslimsk tradition cirka 200 år efter profeten Muhammeds död.Karen Söderberg, Sydsvenskan 1 januari 2006

Karikatyrer av Muhammed skapar strid Demonstrationer i Köpenhamn och Pakistan, diplomatiska förvecklingar, FN- och EU-uttalanden, hot om handelsbojkott mot Danmark - det är några av reaktionerna på att morgontidningen Jyllands-Posten i höstas publicerade tolv karikatyrer av profeten Muhammed.Karen Söderberg, Sydsvenskan 1 januari 2006

"Ahmed" Förväxlad med Parakleten - Den helige ande. (Översättning till svenska från "Answering-islam".)

De fattiga bröderna Elkesaiterna, ebioniterna och esséiska kvarlevande grupper. Dessa sekter fanns före Muhammed och hade redan många av de läror han predikade. Kan han ha blivit inspirerad av dem?

Muhammed - Arabiens varnare 

Bevis på Muhammeds profetskap 

Om Muhammeds person och liv

Profeten Muhammeds relation till våld och krigEn översättning från valda delar "Jihad" av Paul Fregosi 
En granskning av K.V. Zettersténs inledning till sin översättning av Koranen från 1917Daniel Adner

Muhammeds många kvinnor Av Muhammeds många äktenskap är det framför allt två som väckt starka reaktioner. I det ena fallet handlar det om att han fattat tycke för sonhustrun Zainab, som var gift med hans adoptivson Zaid. Med lock och pock lyckades han driva fram en skilsmässa, varefter han kunde gifta sig med Zainab. Stora delar av sura 33 ägnas åt att legitimera detta, med en specialklausul för Muhammed i 33:49. När Muhammed fick den uppenbarelse som ligger bakom sura 33, kommenterade hustrun Aisha litet syrligt: "Sannerligen, din Herre skyndar sig att lyda dig", RUNE IMBERG, SvD 28 april 2005

Koranen

Jesus och Maria i Koranen Ett föredrag hållet i Vår Frälsares församling i Malmö den 16 maj 2006 av fil dr f.Samih Raad

Hur Koranen uppenbarades 

Sammanställningen" av KoranenDet finns en berättelse som omtalar en "sammanställning" av Koranen under Abu-Bakrs kalifat (632-634). Han gav uppdraget åt Zayd ibn Thabit att göra en "sammanställning". Denne började sedan "sammanställa" Koranen "från papyrusbitar, flata stenar, palmblad, skulderblad och revben från djur, läderbitar och träbräder såväl som från människornas hjärtan". Det existerade allvarliga skillnader i textvarianterna existerade i de exemplar av Koranen som var i omlopp. Kalifen Uthman (644-56) lät förstöra tidigare befintliga exemplar så att texten i alla följande exemplar av Koranen skulle baseras på vissa normerande handskrifter. Processen att förbättra skriften avslutades mot slutet av 800-talet.Av Montgomery Watt & Richard Bell

Islams källor  Koranens "bibelcitat"verkar vara tagna från Talmud & Apokryfer, inte från Bibeln

Hadis och Sunnah  Hadis eller Hadith är samlingen av biografiska berättelser om uttalanden, seder och handlingar hos Muhammed och hans följeslagare.Sunnah (eller Sunnat) och Hadis är tekniskt synonyma termer, men Sunnah "inbegriper Muhammeds handlingar och bruk." (Sahih Muslim Introduction).

Fem skäl till varför Koranen gör anspråk på att ha Gudomligt ursprung

Motsägelser inom Koranen  En analys av korantexterna

Varför överensstämmer inte Bibeln och Koranen?  En jämförelse mellan bibel- och koran-texterna

Om KoranenEn granskning av K.V. Zettersténs inledning till sin översättning av Koranen från 1917 Daniel Adner

Problemet med Islam Koranen är en osammanhängande och självmotsägande text som kräver en tolkning. Under islams guldålder fanns en tradition, ijtihad, av ifrågasättande och nytolkande både av Koranen och av Hadit, det vill säga de berättelser om profetens liv som i kodifierad form definierar hur de rättrogna skall leva. Runt år 1000 upphörde denna tradition och islam stelnade alltmer i en imitativ tradition. Den arabiska stamkulturen lyckades genom sin historiska knytning till islams geografiska vagga etablera sin "ökenislam" som etisk, religiös och social norm.Om den kanadensiska muslimska författarinnan Irshad Manjis bok DN 1 oktober 2004

Tolkningen av Islam efter Muhammed & Koranen

Islam förenlig med demokrati & modernitet  Nytolkning möjlig: islams urkunder ses som historiska källor som ska granskas ur en hermeneutisk tolkningsmodell och tolkas ur ett historiskt kontextuellt perspektiv, att behandla dem som historiska texter öppna för tolkning, att uppfatta andemeningen i dessa bestämmelser och komma med nytolkningar som står i harmoni med dagens förhållanden. Många av lagtexterna tillkom i islams begynnelse inom ramen för de specifika förhållanden som rådde under 600-talet. Mätt med den tidens mått genomdrev islam en rad positiva förändringar inom diverse områden, vilket kan tolkas som att de lagar som infördes i islams begynnelse hade för avsikt att förbättra människans livsvillkor och de facto var en förbättring i jämförelse med tidigare förhållanden. Kvinnor som saknade arvsrätt fick begränsad arvsrätt, vilket kan betraktas som ett framsteg. En nytolkning ska ta sin utgångspunkt i samma anda, det vill säga genomdriva nya förbättringar. En viktig förutsättning för att detta ska bli möjligt är att förändringarna genomförs i harmoni med det moderna samhällets normer. Mohammad Fazlhashemi, docent i idéhistoria vid Umeå universitet, DN 7 februari 2007

I den islamiska mittfåranI Mattias Gardells bok "bin Ladin i våra hjärtan"kantrar författaren över i ett tämligen okritiskt accepterande av islamisternas propaganda. Stöd för självmordsbombning, könsstympning och hustruaga är för Gardell harmlös "folkhemsislamism": "socialdemokrati, om än med moralkonservativa inslag". Mats Skogkär Sydsvenskans ledarsida 20051118

Den islamiska agendan och dess planerÖversättning till svenska från answering-islam.

Islams hårda lagtyp Uppkomsten av Shariah uppväcker orozenit.org

"Ijtihad"; nytolkning av islam kan bana väg för fred och rättvisa.Arabvärlden är den mest ofria regionen i världen. Auktoritära arabregimer hålls under armarna av västmakter, stamtraditionerna förhindrar social utveckling och ockupation stoppar nationellt självbestämmande. Däremot är inte islam något hinder för en arabisk renässans. Sunniislam, den dominerande trosriktningen i arabvärlden, är i behov av att öppna dörren för nytolkningar, ijtihad. För tusen år sedan stängde sunnitiska rättslärda denna dörr, medan den alltid har hållits öppen inom shiaislam. SvD 5 april 2005

Fullständig predestination - eller människans fria vilja? 

Don Quijote av Arabien Några av de mest progressiva tänkarna, som iraniern Abdulkarim Soroush, säger att islams modernisering måste grundas på kunskapsfilosofisk skepticism. Den kris som de traditionella muslimska betraktelsesätten genomlider är en ofrånkomlig följd av att även islam har blivit en del av den moderna världen. Osäkerhet och kris är en del av moderniteten och det finns ingen väg tillbaka för islam Bjarne Stenquist, frilansjournalist och tidigare DN-medarbetare


Till KATOLIKnu