Homosexualitet


Är homosexualitet något medfött?

En översättning från
Catholic Answers, www.catholic.com

Är homosexualitet något medfött? Jag har aldrig hört något definitivt svar på detta ämne. Jag tror inte, att detta beteende är inlärt, men om det inträffar vid födelsen, varför skulle då Gud placera ett så tungt kors på någon mänsklig varelse han skapat?

Vetenskapen har ännu inte fastställt i vilken grad homosexuell benägenhet är inlärd eller medfödd. Det är troligen en kombination av båda faktorerna, såsom i fråga om alkoholism. I senare fallet finns det genetisk predisposition för alkoholism. Men det krävs en process av betingelser och erfarenhet av alkoholism att utveckla böjelsen.

Sexuella tendenser byggs biologiskt upp hos den mänskliga rasen, men hos människan är könet underkastat en stor del kognitiva betingelser. Besvarandet av särskilda stimulanser (kroppsformer, ansiktsdrag, hårfärger, kläder) är till stor del inlärda och varierar mycket från individ till individ och även från tid till tid i en enskilds människas individuella liv. Denna grad av kognitivt engagemang i sexuellt beteende finner man inte hos lågt stående varelser, vars sexuella beteende nästan helt är instinktivt, och där det finns få kognitiva faktorer involverade.

Det kan finnas genetiska, hormonella eller neurologiska faktorer som producerar predisposition för homosexuella begär, men någon grad av inlärning och betingat svar involveras nästan helt säkert (liksom fallet är i fråga om den mänskliga sexualiteten i allmänhet). På grund av denna ambivalens fastställer katolska kyrkan katekes, att homosexualitetens psykologiska ursprung till stor del inte kunnat förklaras (KKK 2357).

Det är viktigt att inse, att homosexuella inte har fullständig, frivillig kontroll över sina begär. Naturligtvis har de kontroll över sina handlingar på samma vis som de heterosexuella har. Efter det att en person betingats av homosexuella reaktioner är det helt enkelt omöjligt att bli av med dessa begär, precis som det för en alkoholist är omöjligt att bli av med önskan att bli berusad. (Det bör noteras, att heterosexuella inte heller har fullständig kontroll över sina begär.)

Vidare gör homosexuella inte något medvetet val att visa homosexuell benägenhet. Ingen säger: "Jag tror, att jag vill bli homosexuell" i högre grad än vad någon säger: "Jag tror, att jag vill bli alkoholist". Homosexuella begär kan komma som ett resultat av vissa val en individ gör (såsom att tänka på ett visst sätt om medlemmar av samma kön eller att engagera sig i homosexuellt beteende), precis som alkoholbegär kan uppkomma som resultat av vissa val individen gjort (såsom att ofta välja att bli berusad), men faktiskt väljer ingen som ett mål att bli homosexuell eller alkoholist för att sedan öva upp syftet med motsvarande begär.

Av denna anledning säger katekesen: "Ett icke ringa antal människor uppvisar grundläggande homosexuella tendenser. De väljer inte sin homosexualitet; för de flesta av dem utgör den en verklig prövning. Man skall ta emot dem med respekt, medlidande och finkänslighet. Varje tecken på orättfärdig diskriminering när det gäller dessa människor skall undvikas. Dessa personer är kallade att förverkliga Guds vilja i sina liv, och om de är kristna, är de kallade att med Herrens offer på korset förena de svårigheter de kan råka ut för på grund av sin läggning." (KKK 2358)
Medan homosexuella inte kan välja sina begär har de möjlighet att välja om de vill handla i enlighet med dessa begär, precis som en alkoholist kan välja om han vill handla i enlighet med sina begär att bli berusad och precis som en heterosexuell kan välja om han vill handla i enlighet med sina begär. Av denna anledning påstår katekesen: "Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda har traditionen alltid förklarat att homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga. De strider mot den naturliga lagen…De kan aldrig i något fall godkännas…Homosexuella personer är kallade till kyskhet. Genom självbehärskningens dygder, som fostrar till inre frihet, ibland med stöd av osjälvisk vänskap, kan och skall de stegvis och beslutsamt närma sig den kristna fullkomligheten". (KKK 2357, 2359)
Beträffande Guds inblandning i uppkomsten av homosexualitet gäller: Han är inte upphovet till sådana frestelser, precis som han inte är upphovet till frestelse i allmänhet. "Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen" (Jak 1:13) Adam är upphovet till de frestelser vi känner. "En enda människas olydnad gjorde alla till syndare". (Rom 5:19)

översatt av Gunilla Gren med tillstånd från Catholic Answers, P.O. Box 17490, San Diego, CA 92177; http://www.catholic.com/


Till KATOLIKnu