BBC's antikatolska linje

Professor Patrick Reilly säger att beträffande katolicismen har BBC ständigt fört en fast, tydlig antikatolsk linje.

Doktor Joseph Bradley vid Stirlings universitet undersöker varför media i Storbritannien kan vara orsak till en ny form av sektväsen, som träffar centrum av de kristna värdena.

Man kan även hävda, att de som nu är dominerarande, de som har makten i media i det brittiska samhället faktiskt ofta är lika anti-kristna som anti-katolska.
När lyssnade du senast på en frivilligt framförd artikel insatt i sitt rätta sammanhang till gagn för kristendomen: på Panorama, i The Herald, i The Sunday Mail?
När kände du senast att din kristna åsikt framställdes eller att din kyrka eller din tro blev korrekt karakteriserad? När var sista gången du inte kände det som om du tillhörde en kyrka som exemplifierades som grupper av människor som sjöng och applåderade?

Skillnad

Ironiskt nog är det vi skulle behöva, trots det som vissa sekularister kanske hävdar, lite mer undervisning om religion och dess seder, uppfattningar och tro, snarare än mindre.
Kristendomen gör inte anspråk på att ha en neutral synpunkt på någonting. De som argumenterar utifrån ett kristet perspektiv, vilka deras argument än kan vara, är vanligen ogenerade över, hur de har kommit till den slutsats de har eller varifrån de har fått sin syn. Avgörande är dock, att anti-kristna förefaller vara annorlunda.

Vad det skotska samhället beträffar är det påtagligt, att styrkan i de anti-kristna perspektiven och den härav följande striden faktiskt skulle kunna förklaras utgöra en ny form av sektväsen i det skotska samhället. Förvisso tycks det troligt, att sådan vitt spridd okunnighet och bitterhet, den upplyfta plattform dessa perspektiv kan anta, såväl som deras ofta märkta dominans i media, avsevärt kan bidraga till framkallandet och understödjandet av "sekteriska" synpunkter.

Varför denna märkbara trångsynthet mot kristendomen i Skottland? Man kan förstå, hur människor reflekterar över vissa moment eller perioder av historien, när förvrängda former av kristendomen stod för den tändande gnistan, den logiska grunden eller ammunition, såväl som villkoren för hungersnöd, krig, tortyr, fattigdom och motvilja, några av just de ting, som de kristna förmodas vara emot. Emellertid torde vem som helst, med även minsta smula kunskap om kristendomen, ifrågasätta vad som faktiskt är kristet i sådana händelser, exempel eller missförhållanden. De är faktiskt oförenliga med evangeliernas undervisning. I kristna termer är de syndiga. De är inte kristna.

En samtida populär skottländsk krönikör för broschyr, som undersöker "religiösa" spörsmål med några få veckors mellanrum, förklarar sitt "hat" till religionen och tror, att religionen är betungande och vilseledande och att hon 'hatar': "alla de fula, sorgliga, desperata ting den har utfört och fortfarande utfört och kommer att utföra mot de svaga och maktlösa i de påhittade gudarnas namn".

Artiklarna av en kollega till krönikören kan på liknande sätt karakteriseras: "Vår civilisation är i allvarlig fara, men hotet är inte terrorism, rashygien eller "GM crops. Framtiden i Väst håller på att undergrävas av ledare, vars vägledande ljus är exakt det som moderna, rationella politiker förmodades ha släckt ut för länge sedan: religion.
En kristen kan fråga om denna journalist ens inser, att "terrorism, rashygien eller GM crops även är "religiösa" problem.

Tag Peter Mullens film, "Magdalenas systrar, som har modfällande effekt. Att en sådan film behövde göras och att dess motiv utforskades med verklig passion och känsla är säkerligen en positiv användning av media. Denna berättelse behövde bli omtalad. Trots dess upprörande natur är det en film man inte bör missa. Den är lärorik.

Emellertid är problemet, att som isolerad företeelse är filmen en missvisande framställning av kristendomen: den är ofullständig och begränsad genom själva det medium den använder. Den är även begränsad genom den kunskap och den erfarenhet man använder i dess framställning.

Oavsiktligt handlar de väsentliga delarna om "syndighet" och att Kristi budskap har förmåga att bli förvrängt och felanvänt av en dominerande institutionell Kyrka. I detta är det exempel på en Kyrka som saknade (och fortfarande ofta saknar) kärlek, budskapet i själva centrum av kristendomen. Så mycket att människor vänder sig bort från Gud (inklusive filmregissören Mullen). Fastän det är en nödvändig film, har den som isolerad företeelse endast ytterligare rättfärdigat och stärkt de antikristnas ståndpunkter.

Om artister och filmregissörer försökte att undersöka andra aspekter av det kristna livet, hur de kristna har givit sina liv för andra, hur de har visat kärlek till sin nästa och hur de har blivit politiskt och socialt medvetna och aktiva på grund av sin tro, då skulle det kunna jämställas med 'balans'.

En rimlig och opartisk undersökning skulle kunna ställa ett antal frågor i relation till de styrande men ytterst restriktiva sådana angående religionens böjelse att orsaka oro och missämja. Orsakar pengar problem? Orsakar frågor om jord, olja, politisk ideologi, sex, nationalism, statsskick, fotboll och cricket några problem? Vad skall man säga om alla de "besvärliga, sorgliga och desperata ting", som tillämpas på de svaga och maktlösa under namn av jord, olja, politisk ideologi, sex, själviska livsstilar, kommersialism, nationalism, statsskick och så vidare: varje minut varje dag någonstans i världen?

En slutsats, sedan vi har gått igenom denna lista, är att den gemensamma nämnaren är människorna: mänskliga varelser är i själva centrum av den stora majoriteten av världens problem. Det skulle i själva verket vara riktigare att säga, att snarare än att religionen orsakar problem, kan människor orsaka problem genom att vara oförmögna att leva på ett fridfullt, rättrådigt sätt, som verkar för 'framåtskridande' för alla. Detta tycks underligt nog vara ett synnerligen kristet ideal!

Religion

En av stridsfrågorna här är oförmågan hos vissa människor, särskilt i ett antal upphöjda roller och positioner i media, att förstå själva grunderna i kristendomen, men som fortsätter att skriva om ämnet och dess besläktade ämnen (t.ex. mänskligt uppförande) som om de vore lidelsefulla, objektiva och neutrala kommentatorer. Religion berör politik, ekonomi, identitet, sexualitet, privat och offentligt liv och varje annan aspekt av livet man kan tänka på. Den är helt omfattande för dem som tror att den skall vara det.

Den är inte begränsad till hemmet, kyrkan, moskén eller synagogan. Dess missuppfattning och oriktiga framställning och ofta förekommande missbruk i populär media tjänar endast till att förvränga och vanställa många människors föreställningar om det som i första hand utgör religion. Det i sin tur framkallar och ger stöd åt den okunnighet som tycks råda beträffande inte endast kristendomen utan även de andra religiösa förhållandena i det moderna Skottland.

Media i Skottland "borde" ha ett ansvar att inte förvränga, inte förgifta, inte ljuga utan vara exakt, säga sanningen och att skildra så riktigt som möjligt. Detta kan endast ske efter en rimlig period av förfrågan, undersökning och förvärvande av kunskap. Endast detta torde säkerligen verka för ett förbättrat samhälle.

O

m trångsynta attityder och meningar inte bör stödjas, uttalas och försvaras till men för kunskap och förståelse, då skulle skotsk journalistik kunna ha en viktig roll att spela i förstörelsen av Skottlands så kallade skam. Har Skottland mer än en skam?


Till KATOLIKnu